Index Diachronica: involving /ʼ/

304 results from /ʼ/   200 results to /ʼ/   5 results with context involving /ʼ/   

kʲʼ kʷʲʼ kʷʼ kːʼ pʲʼ pʷʲʼ pʷʼ pˤʼ qʲʷʼ qʲʼ qʲːʼ qʷʲʼ qʷʼ qʼʷ qʼː qːʼ qˤʲʼ qˤʷʲʼ qˤʷʼ qˤʼ sʲʼ sʷʲʼ sʷʼ sʼʷ sːʼ tʲʼ tʷʲʼ tʷʼ xʷʼ çʼ ɕʷʼ ɕʼ ɡʼ ɬʲʼ ɬʲʼː ɬʷʲʼ ɬʷʼ ɬʼ ɬːʼ ɸʼ ʂʼ ʃʲʼ ʃʷʼ ʃʼ ʃʼʼ ʃːʼ ʈʼ ʼd ʼk ʼm ʼn ʼp ʼt ʼɟ ʼɲ θʼ χʷʼ χʼ

from /ʼ/

304 matches

6 Afro-Asiatic6.1.1.1 North Omotic to Benchdʼ → tʼ
6.1.1.2 North Omotic to Dizinpʼ → b
tsʼ → ʒ / V_
dʼ → tʼ
6.1.1.3 North Omotic to Kafatsʼ → tʃʼ
tsʼ → tʃʼ
dʼ → tʼ
6.1.1.4 North Omotic to Maaletsʼ → tʃʼ / #_
tsʼ → s / V_
6.1.1.5 North Omotic to Shekkachopʼ → p / V_
pʼ → b
tsʼ → tʃʼ
dʼ → tʼ
6.1.1.6 North Omotic to Wolayttadʼ → tʼ / #_
6.1.1.7 North Omotic to Yemsapʼ → b
kʼ → k / #
tʃʼ → tʃ
dʼ → t
6.1.1.8 North Omotic to Zayse-Zergullapʼ → ʔp
tsʼ → sʼ
tsʼ → {tʃʼ,s}
6.1.2.1 South Omotic to Aaripʼ → {b,p}ʼ
kʼ → q
6.1.2.2 South Omotic to Dimekʼ → ɡʼ / #_
6.2.1.1.1 Proto-Agaw to Awngikʼ kʷʼ → {ɣ,q} ɣʷ
6.2.1.1.3 Proto-Agaw to Kemantneykʼ → χʷ / #_
kʷʼ → χʷ
6.2.1.1.4 Proto-Agaw to Xamtangakʼ → {χʷ,qʷ} / #_
kʼ → q / else
6.2.2.1 Proto-North Erythrean to Proto-Chadicts dz {t,ts}ʼ tʃʼ → s z sʼ ʃʼ
6.2.2.1.1 Proto-North Erythrean to Proto-Boreafrasiansʼ → s
6.2.2.1.2 Proto-Boreafrasian to Egypto-Berber{ʃ,ts,z} dz tʃ {tʼ,tʃʼ} dʒ → s z ts tsʼ dʒ
pʼ → p
tlʼ → dl / #_Vħr
6.2.2.1.4 Proto-Boreafrasian to Proto-Semitictlʼ → ɬ / _C[+sibilant]
kʼ(w) → k / #dlV_
11 Northeast Caucasian11.1.2 Proto-Avar-Andic to Anditɬ tɬ(ː) tɬ(ː)(ʼ) dʒ → ɬ tɬ(ː) tɬ(ː)(ʼ) tɬː
11.1.3 Proto-Avar-Andic to Avarts tsː tsʼ tsːʼ dz → sh ts tʃʼ ts(ː)ʼ tsʼ
tʃ tʃː tʃːʼ dʒ → ts(?) tʃ tʃ(ː)ʼ tsʼ
tɬ tɬʼ tɬː tɬːʼ → ɬ tʼ tɬ tɬ(ː)ʼ
q qːʼ ɢ → x {q(ː)ʼ,ɡh} qʼ (not sure if that last 〈gh〉 should be ɣ)
11.2 Proto-Northeast Caucasian to Dargi{tsː,st} tsːʼ dz stː → ts z tsː s
tɬ tɬː tɬʼ tɬːʼ → k {xʲː,kː} kʰ {ɡ,q}(?)
qːʼ → ʕ
11.3 Proto-Northeast Caucasian to Khinalug{tsː,st} {tsːʼ,dz} → ts tsʼ
tɬ tɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → k {k,xʲ} {kʼ,ɡ} {kʼ,kː} kʼ
kː kʼ ɡ → k {kʼ,ɡ} {kʼ,kː}
{qːʼ,ɢ} → qʼ
11.4 Proto-Northeast Caucasian to Laktɬ tɬː tɬ(ː)ʼ dɮ → xʲ xː kʼ {kː,l}
qʼ qʼː ɡ → {qʼ,j} qʼ {qː,ɣ}
11.5.1 Proto-Lezgic to Agul{ts,st} tsː tsːʼ stː dz → {s,ts} {ts,tʃ} tː s z
tʃːʼ → tʃː
tɬ tɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → xʲ x kʼ kː {,j,xʲ}
qːʼ → qː
11.5.2 Proto-Lezgic to Archi{ts,st} tsː tsːʼ stː dz → s {s,ʃ} tsʼ sː ts
tɬ tɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → ɬ ɬ(ː) kʼ tɬʼ tɬː
q qːʼ → x q(ː)ʼ
11.5.3 Proto-Lezgic to Lezghi{ts,st} tsː tsːʼ dz → {ʃ,tʃ} tʃ(ʼ) {tʃː,dʒ}
tɬ tɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → xʲ {ɣʲ,ɡ} qʼ k(ʼ) {kː,ɣʲ}
qːʼ → q(ʼ)
11.5.4 Proto-Lezgic to Rutul{ts,st} tsːʼ dz → {s,ts} {d,t} z
tʃ tʃː tʃːʼ → {ʃ,tʃ} ʃ tʃ
tɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → xʲ qʼ q(ʼ) {w,xʲ,j}
qːʼ → q(ʼ)
11.5.5 Proto-Lezgic to Tabassaran{ts,st} tsː tsːʼ → {s,ts} {ts,tʃ} tsː
tʃ tʃː tʃːʼ → {ʃ,tʃ} {tʃ,dʒ} {tʃː,tʃʼ}(?)
tɬ tɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → xʲ {ɣʲ,ɡ} k kː ɣʲ
11.5.6 Proto-Lezgic to Udits tsː tsʼ tsːʼ dz → {∅,s} tʃ {∅,tsʼ} {tsʼ,tʃʼ} z
tʃ tʃː tʃʼ tʃːʼ dʒ → {∅,ʃ} tʃ ∅ tʃʼ {dʒ,tʃ}
tɬ tɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → {∅,x} q {∅,qʼ} qʼ {ɣ,l}
q qʼ qːʼ ɢ → ∅(?) ∅ qʼ ɣ
11.6 Proto-Northeast Caucasian to Nakhtsːʼ → tsː
tɬ(ː) tɬʼ tɬːʼ → x qʼ ʕ
kː qːʼ → xk(?) qʼ
11.7 Proto-Northeast Caucasian to Proto-Tsezic{ts,st} {tsːʼ,dz} → s ts
tɬ tɬːʼ → ɬ tɬ
11.7.2 Proto-Tsezic to Tsezkːʼ ɡ → k kʼ
q qːʼ → x(?) q
12 Northwest Caucasian12.1 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Abazgitʷː tʷʲ(ʼ) → d(w) tʷ(ʼ)
zʷʲ tsʷʲʼ dzʷʲ → dzʲ~zʲ tʃʼ dʒ~ʒ
tʃ(ʼ) dʒ → tsʲ(ʼ) dzʲ
tʃʷ(ʼ) tʃʷː dʒʷ → tʃ(ʼ) zʷ dzʷ~zʷ
tɕʷ(ʼ) tɕʷː → tʃ(ʼ) dʒ~ʒ
tɬ tɬː tɬʼ dɮ → x ts {x,tsʼ} l
tɬʲ tɬʲʼ dɮʲ → xʲ ɕ ɣʲ
tɬʷ(ː) tɬʼ dɮʷ → tsʷ tsʼ(ʷ) l
tɬʷʲ tɬʷʲː tɬʷʲʼ dɮʷʲ → tʃʷ ʒʷ tʃʷʼ dʒʷ
kʷʲʼ → kʷʼ
qʷʲʼ → ʕʷ (qʷʼ?)
qˤː qˤʼ → ʕ ħ (this latter is marked as dubious)
qˤʲ qˤʲː qˤʲʼ → q ʔ ħ(?)
qˤʷ qˤʷː qˤʷʼ χˤʷ ʁˤʷ → ħʷ ʕʷ qʷ(ʼ) ħʷ (ħʷ?)
qˤʷʲ qˤʷʲ qˤʷʲʼ ʁˤʷʲ → qʷ ʕʷ ħʷ ʕʷ
12.1.1 Proto-Abazgi to Ashkharywa Abazatʃʷ(ʼ) tɕ(ʼ) dʒʷ dʑ → f(ʼ) ts(ʼ) v dz
tʷ(ʼ) dʷ → {tʷ(ʼ),p(ʼ)} {dʷ,b}
12.1.2 Proto-Abazgi to Tapanta Abaza{tʃʷ(ʼ),tɕ} {dʒʷ,dʑ} → ts(ʼ) dz
tɕʷ(ʼ) dʑʷ → {tɕ(ʷ)(ʼ),tʃʷ(ʼ)} {dʑ(ʷ),dʒʷ}
{tʷ(ʼ),dʷ} → {tɕ(ʷ)(ʼ),tʃ(ʷ)(ʼ)} {dʒ(ʷ),dʑ(ʷ)}
12.1.3 Proto-Abazgi to Ahchypsy Abkhaztʃʷ tʃʷʼ dʒʷ tɕ(ʼ) dʑ → f pʼ ts(ʼ) v dz
12.1.4 Proto-Abazgi to Bzyp Abkhaztʃʷ tʃʷʼ dʒʷ → pʼ f v
12.1.5 Proto-Abazgi to Abzhywa Propertʃʷ(ʼ) tɕ(ʼ) tɕʷ(ʼ) dʒʷ dʑ dʑʷ → f(ʼ) ts(ʼ) tɕʷ(ʼ) v dz dʑ
12.1.6 Proto-Abazgi to Tsabal Abzhywatʃʷ tʃʷʼ tɕ(ʼ) tɕʷ(ʼ) dʒʷ dʑ dʑʷ → f pʼ ts(ʼ) tɕʷ(ʼ) v dz dʑ
12.1.7 Proto-Abazgi to Khaltsys Sadztʃʷ(ʼ) tɕ(ʼ) tɕʷ(ʼ) dʒʷ dʑ dʑʷ → f(ʼ) ts(ʼ) tɕʷ(ʼ) v dz dʑʷ
12.1.8 Proto-Abazgi to Tswydzhy Sadztʃʷ(ʼ) tɕ(ʼ) tɕʷ(ʼ) dʒʷ dʑ dʑʷ → f(ʼ) ts(ʼ) tɕʷ(ʼ) v dz dʑʷ
12.2 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Circassianpʲ(ː) pʲʼ bʲ → t(ː) tʼ d
pʷ pʷʲ pʷʲʼ bʷ bʷʲ → p tʷ tʷʼ b d
tʷ(ː) tʷʼ dʷ → t(ː) tʼ d
tʷʲ tʷʲʼ → ts tsʼ
tsʲ tsʲː tsʲʼ dzʲ → (s) tsː tsʼ dz~z
tʃ tʃʼ dʒ dʑ → s tsʲʼ(?) dz~z dʑ~ʑ
tʃʷ(ː) tʃʷʼ dʒʷ → tɕ(ː) tɕʼ dʑ~ʑ
tcʷ(ː) tɕʷʼ → tʃ(ː) tʃʼ
ɬ(ː) tɬ(ː) tɬʼ dɮ → ɕ(ː) tɕ(ː) tɕʼ tħ
tɬʲ tɬʲʼ dɮʲ → tɕ tɬʼ ɣ
tɬʷ(ː) tɬʷʼ dɮʷ → tʃ(ː) tʃʼ ħ
k kʼ ɡ → kʲ kʲʼ ɡʲ
qʲʼ ʁʲ → ʔ ʁ
qʷʼ ɢʷ → qʷː ʁʷ
{qˤː,qˤʼ} χˤ ʁˤ → qː χ ʁ
{qˤʷː,qˤʷʼ} χˤʷ ʁˤʷ → qʷː χʷ ʁʷ
12.2.1 Proto-Circassian to Adygheʔ(ʷ)~qʼ(ʷ) → ʔ(ʷ)
tsʲʼ → ɕʼ~ʃʼ
12.2.1.1 Adyghe to Abadzekh Adyghetʃʼ tɬʼ → ʔaj~ʔ ɬʼ
tʃʷʼ~ʃʷʼ → ɕʷʼ~ʃʷʼ
kʲʼ → tʃʼ
sʼ ʃʼ~ɕʼ → tsʼ ʃʼ
12.2.1.2 Adyghe to Bzhedug Adyghekʲ(ː) kʲʼ ɡʲ → tʃ(ː) tʃʼ dʑ
tsʷʼ~ʃʷʼ → ɕʷʼ~ʃʷʼ
tɬʼ → ɬʼ
sʼ ʃʼ~ɕʼ → tsʼ ʃʼ
12.2.1.3 Adyghe to Shapsug Adyghep(ʷ)ʼ t(ʷ)ʼ tsʼ tsʷʼ~ʃʷʼ → pˤ tˤ tsˤ ʂʷ
tɬʼ → ɬˤ
sʼ ʃʼ~ɕʼ → sˤ ʂ
12.2.1.4 Adyghe to Temirgoy Adyghekʲ(ː) kʲʼ kʷː ɡʲ → tʃ tʃʼ kʷ dʑ
tsʲʼ tsʷʼ~ʃʷʼ → ɕʼ~ʃʼ ɕʷʼ~ʃʷʼ
tɬʼ → ɬʼ
sʼ ʃʼ~ɕʼ → tsʼ ʃʼ
12.2.2 Proto-Circassian to Kabardianʔ~qʼ → ʔʷ
tsʲʼ tʃʷʼ~ʃʷʼ tʃʼ tɕʼ tɬʼ kʲʼ → ɕʼ fʼ ɕʼ {ɕʼ,cçʼ} ɬʼ tʃʼ
sʼ(?) ʃʼ~ɕʼ → tsʼ ɕʼ
12.3 Proto-Northwest Caucasian to Ubykhpʲʼ → tʷʼ
pʷʲʼ pˤ pˤː pˤʼ bˤ → tʷʼ vˤ bˤ pˤʼ bˤ
t(ʷ)ː tʷʲʼ → t(ʷ) tʷʼ
sʷʲ zʷʲ tsʷʲʼ dzʷʲ → tʃʷ ʒʷ tʃʲʼ dʒʲ
tʃ(ʼ) dʒ → ts(ʼ) dz
ʃʷ(ː) ʒʷ tʃʷ(ʼ) dʒ → ʃ ʒ tʃ(ʼ) dʒ
tɕʷ(ː) tɕʷʼ → tɕ tɕʼ
tɬ tɬː tɬʼ dɮ → ɕ (sʲ) tsʲʼ ɮ
tɬʲ tɬʲʼ dɮʲ → ɕ tɬʼ ɕ ʁ(~zʲ)
ɬʲ(~ɬʲʼː) → ɬ
tɬʼ → tsʲʼ
tɬʷ(ː) tɬʷʼ dɮʷ → tsʷ ts(ʷ)ʼ w
tɬʷʲ tɬʷʲː tɬʷʲʼ dɮʷʲ → f dʑ tsʼ dʒ
k kʼ ɡ x ɣ → kʲ kʲʼ ɡʲ ɕ ɣ~ʁ
qʲː(ʼ) ɢʲ χʲ → qʲ(ʼ) ʁʲ xʲ
qʲʷ qʲʷː qʲʷʼ ɢʲʷ χʲʷ ʁʲʷ → xʲ qʲ qʲʼ ʁʲ χʲ ʁʲ
13 Chumashan13.1 Proto-Chumash to BarbareñoR[- glottalized]VOʼ → ˀRVO[- ejective] / _$
13.3 Proto-Chumash to Inseñotʼ qʼ → t q
13.4 Proto-Chumash to ObispeñoSʼ → ʔ
13.5 Proto-Chumash to Purisimeñoqʼ → q
13.6 Proto-Chumash to Ventureñopʼ kʼ qʼ → p k q
19 Kartvelian19.1 Proto-Kartvelian to Georgianʈʂ {ʈʂʼ,tɬʼ} → ts tsʼ
19.2 Proto-Kartvellian to Svank kʼ → {k,tʃ} {kʼ,tʃʼ}
tʃ ʈʂ tɬʼ tʃʼ ʈʂʼ → {tʃk,ʃɡ} tʃ h {ʃkʼ,tʃʼkʼ} tʃʼ
19.3 Proto-Kartvelian to Zanq qʼ → x {kʼ,qʼ,ʔ}
tʃ ʈʂ {tɬʼ,ʈʂʼ} tʃʼʼ → tʃk tʃ tʃʼ {tsʼkʼ,tʃʼkʼ}
20 Khoisan20.1.5 Proto-Khoe to Nama{ǀˀ,ǀxʼ} → ǀ
ǂ {ǂ̃n,ǂˀ,ǂxʼ} → ǂɡ ǂ
{ǁˀ,ǁxʼ} → ǁ
ts dz kxʼ → {ts,s} d ∅
20.1.8 Proto-Khoe to Tetiǁˀ ǁxʼ → {ǁˀ,∅} ǁˀ
ts dz kxʼ → {ts~tsʰ,ts,s} z kʼ
20.1.9 Proto-Khoe to Tsʔixaǀ̃(n) ǀxʼ → j ǀˀ
ǂ̃n ǂxʼ → ɲ ǂˀ
ǁxʼ → ǁˀ
ts dz kxʼ → {ts~tsʰ,ts,s} z kʼ
20.2.2 Proto-Kx’a to Northwestern !Xunts(ʼ) s → tʃ(ʼ) ʃ
20.2.3 Proto-Kx’a to Southeastern !Xunts(ʼ) s → tʃ(ʼ) ʃ
26 Mande26.1 Proto-Mande to Bobotʼ {kʼ,ɡ} → t k
26.2 Proto-Mande to Busatʼ kʼ → t k
kp kpʼ → {kp,k} ɡb
26.3 Proto-Mande to Dantʼ kʼ → t k
kpʼ → ɡb
26.4 Proto-Mande to Gurotʼ kʼ → t k
kp {kpʼ,ɡb} → p b
26.5 Proto-Mande to Kono-Vai{ɡ,w,kp} kpʼ ɡb → k kp b
tʼ kʼ → t k
26.6 Proto-Mande to Southwest Mande{tʼ,d} {kʼ,ɡ} → l k
kp kpʼ ɡb → {k,B} kp B (it’s unclear what this 〈B〉 is)
26.7 Proto-Mande to Mandekan{k,ɡ,kp} {kpʼ,ɡb} → s b
tʼ kʼ → t k
26.8 Proto-Mande to Manotʼ kʼ → t k
kpʼ → ɡb
26.9 Proto-Mande to Mwatʼ kʼ → t k
kpʼ → ɡb
26.10 Proto-Mande to Santʼ kʼ → t k
kp kpʼ → k b
26.11 Proto-Mande to Semblatʼ {kʼ,ɡ,w} → {t,d} k
26.12 Proto-Mande to Soninkatʼ {kʼ,ɡ} → {t,d} k
26.13 Proto-Mande to Susutʼ → t
27 Mayan27.1 Proto-Mayan to Ch’olanq(ʼ) → k(ʼ)
tʲ(ʼ) → t(ʼ)
27.2 Proto-Mayan to Chujeantʲ(ʼ) → t(ʼ)
27.3 Proto-Mayan to Huastecanq(ʼ) → k(ʼ)
27.5 Proto-Mayan to Kaqchikel-Tz’utujiltʲ(ʼ) → tʃ(ʼ)
27.6 Proto-Mayan to Core K’iche’tʲ(ʼ) → tʃ(ʼ)
27.7 Proto-Mayan to Mameantʲ(ʼ) → t(ʼ)
tʲ(ʼ) → ts(ʼ)
27.8 Proto-Mayan to Q’anjob’alanq(ʼ) → k(ʼ)
27.9 Proto-Mayan to Tzeltalanq(ʼ) → k(ʼ)
27.10 Proto-Mayan to Yucatecanq(ʼ) → k(ʼ)
tʲ(ʼ) → tʃ(ʼ)
29 Na-Dene29.1 Proto-Na-Dene to Proto-Athabaskan-Eyakkʲ kʲʼ ɡʲ xʲ → ts tsʼ dz s
29.1.1 Proto-Athabaskan-Eyak to Proto-Athabaskank kʼ kʷ kʷʼ ɡ ɡʷ → kʲ kʲʼ tʂ tʂʼ ɡʲ ɖʐ
29.1.1.1.5 Proto-Athabaskan to Chipewyan{A,O’} → F / _$
29.1.1.1.7 Proto-Athabaskan to Deg Hit’anC’ → C / _$
29.1.1.1.9 Proto-Athabaskan to Dogribts tsʰ tsʼ s z → kʷ kʷʰ kʷʼ ʍ w
29.1.1.1.12 Proto-Athabaskan to HolikachukC’ → C / _$
29.1.1.1.13 Proto-Athabaskan to Hupa{qʷ,xʷ} qʷʼ ɢʷ ɣʷ → x(ʷ) q(ʷ)ʼ ɢ(ʷ) w
29.1.1.1.14 Proto-Athabaskan to Lower KoyukonC’ → C / _$
29.1.1.1.15 Proto-Athabaskan to Upper KoyukonC’ → C / _$
29.1.1.1.29 Proto-Athabaskan to Bearlake Slavey-Harets tsʰ tsʼ s z → kʷ kʷʰ kʷʼ ʍ w
29.1.1.1.30 Proto-Athabaskan to Hare Slavey-Harets tsʰ tsʼ {s,z} → {kʷ,p} f wˀ w
29.1.1.1.31 Proto-Athabaskan to Mountain Slavey-Harets tsʰ tsʼ s z → p pʰ pʼ f v
29.1.1.1.33 Proto-Athabaskan to Tahltan-Kaska-TagishC’ → C / _$
29.1.1.1.37 Proto-Athabaskan to TanacrossS’ → S / _$
29.1.1.1.38 Proto-Athabaskan to Lower TananaS’ → S / _$
29.1.1.1.39 Proto-Athabaskan to Upper TananaS’ → S / _$
29.1.2 Proto-Athabaskan-Eyak to Eyakkʲ kʲʼ ɡʲ xʲ → ts tsʼ dz {s,ʃ}
qʷ qʷʼ ɢʷ → q qʼ ɢ
29.2 Proto-Na-Dene to Tlingittsʼ → {sʼ,tsʼ} : {ɬ,tɬʼ}
tʃʼ → {sʼ,tʃʼ} : tɬʼ
kʲ kʲʼ → {k,ʃ} kʼ
k(ʷ)ʼ → {x,k}(ʷ)ʼ
qʼ qʷʼ → χ(ʷ)ʼ {χʼ,q(ʷ)ʼ}
30 Niger-Congo30.1.2 Pre-Proto-Bantu to Proto-Manenguba’p ’t ’d/d2 c {’ɟ} ’k ɡ → f l ɟ s ∅ {w,∅} {k,w} / in C1 position
p t ’t {’d,d2} c k ’k → b d l {l,∅} ɟ ɡ ∅ / in C2 position
’m m ’n n {’ɲ,ɲ} ŋ → m {ᵐb,m} n {ⁿd,n} ɲ {ᵑɡ,ŋ} / in C2 position
33 Penutian33.2.2 Proto-Wintuan to Patwintʃ tʃʰ tʃʼ → t tʰ tʼ
k(ʰ) kʼ q(ʰ) qʼ → tʃ(h) tʃʼ kʰ kʼ
33.2.3 Proto-Wintuan to South Patwintʃ tʃʰ tʃʼ → t tʰ tʼ
k(ʰ) kʼ q(ʰ) qʼ → tʃ(ʰ) tʃʼ k(ʰ) kʼ
33.3.1.1 General Yokuts to Buena Vista Yokutst tʰ tʼ → ts tsʰ tsʼ / #_ “(in some words, conditioning factors unclear)”
33.3.2 Buena Vista Yokuts to Proto-Nim-Yokutsts tsʰ tsʼ → tʃ tʃʰ tʃʼ
33.3.2.1 Proto-Nim-Yokuts to Proto-Tule-Kaweaht tʰ tʼ → tʃ tʃʰ tʃʼ / #_ “(in some words, conditioning factors unclear)”
33.3.2.2.4 Valley Yokuts to Chukchansiʈ ʈʰ ʈʼ → tʃ tʃʰ tʃʼ
tʃ tʃʰ tʃʼ → ts tsʰ tsʼ
33.3.2.2.5 Valley Yokuts to Tachiʈ ʈʰ ʈʼ → ʈʂ ʈʂʰ ʈʂʼ “(ʈʼ remains unchanged in careful speech)”
33.3.2.2.6 Valley Yokuts to Yawelmanitʃ tʃʰ tʃʼ → ts tsʰ tsʼ (except in “lexicalized diminutives”, where these go to ʈʂ ʈʂʰ ʈʂʼ)
33.3.3 Proto-Yokuts to Palewyamit tʰ tʼ → ts tsʰ tsʼ / #_ “(in some words; conditioning factors unclear)”
ts tsʰ tsʼ → tʃ tʃʰ tʃʼ / _i
34 Quechumaran34.1 Proto-Quechumaran to Ayachucopʼ tʼ tʃʼ kʼ qʼ → p t tʃ k q
ʈʂʼ → tʃʼ
ɸ(ʼ,ʰ) → p
34.2 Proto-Quechumaran to Boliviatʃʼ → tʃ
ʈʂʼ → tʃʼ
ɸ(ʼ) ɸh → p(ʼ) pʰ
34.3 Proto-Quechumaran to Cuzcopʼ → p/ #_C[+sibilant]
{tʃh,tʃʼ} → tʃ
ʈʂʼ → tʃ / n_
ʈʂʼ → tʃʼ
ɸ(ʼ) ɸh → p(ʼ) pʰ
34.4 Proto-Quechumaran to Huaráspʼ tʼ tʃʼ kʼ qʼ → p t ts k q
ɸ(ʼ,ʰ) → p
34.5 Proto-Quechumaran to Putamayopʼ tʼ kʼ qʼ → p t k q
tʃʼ → tʃ
ɸ(ʼ,ʰ) → p
34.6 Proto-Quechumaran to Quitopʼ kʼ qʼ → p k q
tʼ → tʰ / #_i
tʼ → t
kʼ → h / j_
tʃʼ → tʃ
{ɸʼ,ɸh} → ɸ
34.7 Proto-Quechumaran to Riobambapʼ tʼ kʼ qʼ → p t k q
tʼ → tʰ / #_i
tʃʼ → tʃ
ʈʂʼ → ts
34.8 Proto-Quechumaran to Santiagopʼ tʼ tʃʼ kʼ qʼ → p t tʃ k q
ɸ(ʼ,ʰ) → p
34.9 Proto-Quechumaran to Tenapʼ tʼ kʼ qʼ → p t k q
tʃʼ → tʃ
ʈʂʼ → tʃ
ɸ(ʼ,ʰ) → p
35 Salishan35.1.1 Proto-Central Salish to Comoxts(ʼ) → θ(ʼ)
35.1.2 Proto-Central Salish to Chilliwack Halkomelemts(ʼ) tʃ(ʼ) → θ(ʼ) ts(ʼ)
35.1.3 Proto-Central Salish to Cowichan Halkomelemts(ʼ) tʃ(ʼ) → θ(ʼ) ts(ʼ)
35.1.4 Proto-Central Salish to Musqueam Halkomelemts(ʼ) tʃ(ʼ) → θ(ʼ) ts(ʼ)
35.1.5 Proto-Central Salish to Klallamp(ʼ) m → ts(ʼ) ŋ / ! _u
tʃʼ → tsʼ / medially
35.1.8 Proto-Central Salish to Lummi Northern Straitsp(’) m → tʃ(’) ŋ / ! _u
tʃ’ → ts’ / medially
35.1.9 Proto-Central Salish to Saanich Northern Straitsp(’) m → tʃ(’) ŋ / ! _u
ts ts’ → {θ,s} θ’
tʃ’ → θ’ / medially
35.1.10 Proto-Central Salish to Songish Northern Straitsp(’) m → tʃ(’) ŋ / ! _u
tʃ’ → ts’ / medially
35.1.11 Proto-Central Salish to Sooke Northern Straitsp(’) m → tʃ(’) ŋ / ! _u
tʃ’ → ts’ / medially
35.1.12 Proto-Central Salish to Pentlatchts ts’ → s ts’
39 Tanoan39.1 Proto-Tanoan to Jimeztsʼ → tʼ
k(ʷ)ʰ kʷ(ʼ) ɡ ɡʷ → h ɡ k kʷ
39.2 Proto-Tanoan to Kiowats tsʰ tsʼ dz → t tʰ tʼ d
kʷ kʷʰ kʷʼ ɡʷ → k kʰ kʼ ɡ
39.3 Proto-Tanoan to Taosts tsʰ tsʼ dz → tʃ s tʃʼ j

to /ʼ/

200 matches

6 Afro-Asiatic6.1.1.1 North Omotic to Benchdʼ → tʼ
6.1.1.2 North Omotic to Dizindʼ → tʼ
6.1.1.3 North Omotic to Kafatsʼ → tʃʼ
tsʼ → tʃʼ
dʼ → tʼ
6.1.1.4 North Omotic to Maaletsʼ → tʃʼ / #_
6.1.1.5 North Omotic to Shekkachotsʼ → tʃʼ
dʼ → tʼ
6.1.1.6 North Omotic to Wolayttadʼ → tʼ / #_
6.1.1.8 North Omotic to Zayse-Zergullatsʼ → sʼ
tsʼ → {tʃʼ,s}
6.1.2.1 South Omotic to Aaripʼ → {b,p}ʼ
6.1.2.2 South Omotic to Dimekʼ → ɡʼ / #_
6.2.1.1.4 Proto-Agaw to Xamtangats tʃ dz → sʼ tʃʼ z
k → {k(ʼ),q}
6.2.2.1 Proto-North Erythrean to Proto-Chadicts dz {t,ts}ʼ tʃʼ → s z sʼ ʃʼ
6.2.2.1.2 Proto-Boreafrasian to Egypto-Berber{ʃ,ts,z} dz tʃ {tʼ,tʃʼ} dʒ → s z ts tsʼ dʒ
11 Northeast Caucasian11.1.1 Proto-Avar-Andic to Akhvakhdz dʒ → {tsːʼ,z} {tsːʼ,dʒ}
kː ɢ → xʲ {qːʼ,ɣ}
11.1.2 Proto-Avar-Andic to Andi{ts,st} dz → s {tsːʼ,z}
dʒ → {tʃːʼ,dʒ}
tɬ tɬ(ː) tɬ(ː)(ʼ) dʒ → ɬ tɬ(ː) tɬ(ː)(ʼ) tɬː
q ɢ → x {qːʼ,ɣ}
11.1.3 Proto-Avar-Andic to Avarts tsː tsʼ tsːʼ dz → sh ts tʃʼ ts(ː)ʼ tsʼ
tʃ tʃː tʃːʼ dʒ → ts(?) tʃ tʃ(ː)ʼ tsʼ
tɬ tɬʼ tɬː tɬːʼ → ɬ tʼ tɬ tɬ(ː)ʼ
q qːʼ ɢ → x {q(ː)ʼ,ɡh} qʼ (not sure if that last 〈gh〉 should be ɣ)
11.2 Proto-Northeast Caucasian to Dargitʃ tʃː dʒ → {tsʼ,tʃʼ} ʒ ts
11.3 Proto-Northeast Caucasian to Khinalug{tsː,st} {tsːʼ,dz} → ts tsʼ
{tʃ(ː),dʒ} → tʃʼ
tɬ tɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → k {k,xʲ} {kʼ,ɡ} {kʼ,kː} kʼ
kː kʼ ɡ → k {kʼ,ɡ} {kʼ,kː}
{qːʼ,ɢ} → qʼ
11.4 Proto-Northeast Caucasian to Laktʃ tʃː dʒ → {ts,tʃ} {tsʼ,tʃʼ} tʃ(ː)ʼ
tɬ tɬː tɬ(ː)ʼ dɮ → xʲ xː kʼ {kː,l}
qʼ qʼː ɡ → {qʼ,j} qʼ {qː,ɣ}
11.5.1 Proto-Lezgic to Agultɬ tɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → xʲ x kʼ kː {,j,xʲ}
11.5.2 Proto-Lezgic to Archi{ts,st} tsː tsːʼ stː dz → s {s,ʃ} tsʼ sː ts
tɬ tɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → ɬ ɬ(ː) kʼ tɬʼ tɬː
q qːʼ → x q(ː)ʼ
11.5.3 Proto-Lezgic to Lezghi{ts,st} tsː tsːʼ dz → {ʃ,tʃ} tʃ(ʼ) {tʃː,dʒ}
tɬ tɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → xʲ {ɣʲ,ɡ} qʼ k(ʼ) {kː,ɣʲ}
qːʼ → q(ʼ)
11.5.4 Proto-Lezgic to Rutultɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → xʲ qʼ q(ʼ) {w,xʲ,j}
qːʼ → q(ʼ)
11.5.5 Proto-Lezgic to Tabassarantʃ tʃː tʃːʼ → {ʃ,tʃ} {tʃ,dʒ} {tʃː,tʃʼ}(?)
11.5.6 Proto-Lezgic to Udits tsː tsʼ tsːʼ dz → {∅,s} tʃ {∅,tsʼ} {tsʼ,tʃʼ} z
tʃ tʃː tʃʼ tʃːʼ dʒ → {∅,ʃ} tʃ ∅ tʃʼ {dʒ,tʃ}
tɬ tɬː tɬʼ tɬːʼ dɮ → {∅,x} q {∅,qʼ} qʼ {ɣ,l}
q qʼ qːʼ ɢ → ∅(?) ∅ qʼ ɣ
11.6 Proto-Northeast Caucasian to Nakhst stː → st(ʼ) st
tɬ(ː) tɬʼ tɬːʼ → x qʼ ʕ
kː qːʼ → xk(?) qʼ
11.7.2 Proto-Tsezic to Tsezkːʼ ɡ → k kʼ
12 Northwest Caucasian12.1 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Abazgitʷː tʷʲ(ʼ) → d(w) tʷ(ʼ)
zʷʲ tsʷʲʼ dzʷʲ → dzʲ~zʲ tʃʼ dʒ~ʒ
tʃ(ʼ) dʒ → tsʲ(ʼ) dzʲ
tʃʷ(ʼ) tʃʷː dʒʷ → tʃ(ʼ) zʷ dzʷ~zʷ
tɕʷ(ʼ) tɕʷː → tʃ(ʼ) dʒ~ʒ
tɬ tɬː tɬʼ dɮ → x ts {x,tsʼ} l
tɬʷ(ː) tɬʼ dɮʷ → tsʷ tsʼ(ʷ) l
tɬʷʲ tɬʷʲː tɬʷʲʼ dɮʷʲ → tʃʷ ʒʷ tʃʷʼ dʒʷ
kʷʲʼ → kʷʼ
qˤʷ qˤʷː qˤʷʼ χˤʷ ʁˤʷ → ħʷ ʕʷ qʷ(ʼ) ħʷ (ħʷ?)
12.1.1 Proto-Abazgi to Ashkharywa Abazatʃʷ(ʼ) tɕ(ʼ) dʒʷ dʑ → f(ʼ) ts(ʼ) v dz
tʷ(ʼ) dʷ → {tʷ(ʼ),p(ʼ)} {dʷ,b}
12.1.2 Proto-Abazgi to Tapanta Abaza{tʃʷ(ʼ),tɕ} {dʒʷ,dʑ} → ts(ʼ) dz
tɕʷ(ʼ) dʑʷ → {tɕ(ʷ)(ʼ),tʃʷ(ʼ)} {dʑ(ʷ),dʒʷ}
{tʷ(ʼ),dʷ} → {tɕ(ʷ)(ʼ),tʃ(ʷ)(ʼ)} {dʒ(ʷ),dʑ(ʷ)}
12.1.3 Proto-Abazgi to Ahchypsy Abkhaztʃʷ tʃʷʼ dʒʷ tɕ(ʼ) dʑ → f pʼ ts(ʼ) v dz
12.1.4 Proto-Abazgi to Bzyp Abkhaztʃʷ tʃʷʼ dʒʷ → pʼ f v
12.1.5 Proto-Abazgi to Abzhywa Propertʃʷ(ʼ) tɕ(ʼ) tɕʷ(ʼ) dʒʷ dʑ dʑʷ → f(ʼ) ts(ʼ) tɕʷ(ʼ) v dz dʑ
12.1.6 Proto-Abazgi to Tsabal Abzhywatʃʷ tʃʷʼ tɕ(ʼ) tɕʷ(ʼ) dʒʷ dʑ dʑʷ → f pʼ ts(ʼ) tɕʷ(ʼ) v dz dʑ
12.1.7 Proto-Abazgi to Khaltsys Sadztʃʷ(ʼ) tɕ(ʼ) tɕʷ(ʼ) dʒʷ dʑ dʑʷ → f(ʼ) ts(ʼ) tɕʷ(ʼ) v dz dʑʷ
12.1.8 Proto-Abazgi to Tswydzhy Sadztʃʷ(ʼ) tɕ(ʼ) tɕʷ(ʼ) dʒʷ dʑ dʑʷ → f(ʼ) ts(ʼ) tɕʷ(ʼ) v dz dʑʷ
12.2 Proto-Northwest Caucasian to Proto-Circassianpʲ(ː) pʲʼ bʲ → t(ː) tʼ d
pʷ pʷʲ pʷʲʼ bʷ bʷʲ → p tʷ tʷʼ b d
pˤ(ː) pˤ bˤ → p(ː) pʼ b
tʷ(ː) tʷʼ dʷ → t(ː) tʼ d
tʷʲ tʷʲʼ → ts tsʼ
tsʲ tsʲː tsʲʼ dzʲ → (s) tsː tsʼ dz~z
tsʲʷ tsʲʷ dzʲʷ → tsʲ tsʲʼ dzʲ
tʃ tʃʼ dʒ dʑ → s tsʲʼ(?) dz~z dʑ~ʑ
tʃʷ(ː) tʃʷʼ dʒʷ → tɕ(ː) tɕʼ dʑ~ʑ
tcʷ(ː) tɕʷʼ → tʃ(ː) tʃʼ
ɬ(ː) tɬ(ː) tɬʼ dɮ → ɕ(ː) tɕ(ː) tɕʼ tħ
tɬʲ tɬʲʼ dɮʲ → tɕ tɬʼ ɣ
tɬʷ(ː) tɬʷʼ dɮʷ → tʃ(ː) tʃʼ ħ
tɬʲʷ tɬʲʷ tɬʲʷ dɮʲʷ → x tɕː tɕʼ ɮ
k kʼ ɡ → kʲ kʲʼ ɡʲ
12.2.1 Proto-Circassian to Adyghetsʲʼ → ɕʼ~ʃʼ
12.2.1.1 Adyghe to Abadzekh Adyghetʃʼ tɬʼ → ʔaj~ʔ ɬʼ
tʃʷʼ~ʃʷʼ → ɕʷʼ~ʃʷʼ
kʲʼ → tʃʼ
sʼ ʃʼ~ɕʼ → tsʼ ʃʼ
12.2.1.2 Adyghe to Bzhedug Adyghekʲ(ː) kʲʼ ɡʲ → tʃ(ː) tʃʼ dʑ
tsʷʼ~ʃʷʼ → ɕʷʼ~ʃʷʼ
tɬʼ → ɬʼ
sʼ ʃʼ~ɕʼ → tsʼ ʃʼ
12.2.1.4 Adyghe to Temirgoy Adyghekʲ(ː) kʲʼ kʷː ɡʲ → tʃ tʃʼ kʷ dʑ
tsʲʼ tsʷʼ~ʃʷʼ → ɕʼ~ʃʼ ɕʷʼ~ʃʷʼ
tɬʼ → ɬʼ
sʼ ʃʼ~ɕʼ → tsʼ ʃʼ
12.2.2 Proto-Circassian to Kabardianpː tː tsː tsʷː ʃː {tʃː,tɕː} kʷː qː~qχ qʷː~qχʷ → b d dz v ɕ ʒ dʒ ɡʷ qʼ~qχ qʷʼ~qχʷ
tsʲʼ tʃʷʼ~ʃʷʼ tʃʼ tɕʼ tɬʼ kʲʼ → ɕʼ fʼ ɕʼ {ɕʼ,cçʼ} ɬʼ tʃʼ
sʼ(?) ʃʼ~ɕʼ → tsʼ ɕʼ
12.3 Proto-Northwest Caucasian to Ubykhpʲʼ → tʷʼ
pʷʲʼ pˤ pˤː pˤʼ bˤ → tʷʼ vˤ bˤ pˤʼ bˤ
t(ʷ)ː tʷʲʼ → t(ʷ) tʷʼ
sʷʲ zʷʲ tsʷʲʼ dzʷʲ → tʃʷ ʒʷ tʃʲʼ dʒʲ
tʃ(ʼ) dʒ → ts(ʼ) dz
ʃʷ(ː) ʒʷ tʃʷ(ʼ) dʒ → ʃ ʒ tʃ(ʼ) dʒ
tɕʷ(ː) tɕʷʼ → tɕ tɕʼ
tɬ tɬː tɬʼ dɮ → ɕ (sʲ) tsʲʼ ɮ
tɬʲ tɬʲʼ dɮʲ → ɕ tɬʼ ɕ ʁ(~zʲ)
tɬʼ → tsʲʼ
tɬʷ(ː) tɬʷʼ dɮʷ → tsʷ ts(ʷ)ʼ w
tɬʷʲ tɬʷʲː tɬʷʲʼ dɮʷʲ → f dʑ tsʼ dʒ
k kʼ ɡ x ɣ → kʲ kʲʼ ɡʲ ɕ ɣ~ʁ
kʲʷː xʲʷ ɣʲʷ(?) → ɡʲ kʲʼ xʲ ʁʲ
qʲː(ʼ) ɢʲ χʲ → qʲ(ʼ) ʁʲ xʲ
qʲʷ qʲʷː qʲʷʼ ɢʲʷ χʲʷ ʁʲʷ → xʲ qʲ qʲʼ ʁʲ χʲ ʁʲ
qˤʲʷ {qˤʲʷː,qˤʲʷ} ʁˤʲʷ → χʷ qʷʼ w
19 Kartvelian19.1 Proto-Kartvelian to Georgianʈʂ {ʈʂʼ,tɬʼ} → ts tsʼ
19.2 Proto-Kartvellian to Svank kʼ → {k,tʃ} {kʼ,tʃʼ}
tʃ ʈʂ tɬʼ tʃʼ ʈʂʼ → {tʃk,ʃɡ} tʃ h {ʃkʼ,tʃʼkʼ} tʃʼ
19.3 Proto-Kartvelian to Zanq qʼ → x {kʼ,qʼ,ʔ}
tʃ ʈʂ {tɬʼ,ʈʂʼ} tʃʼʼ → tʃk tʃ tʃʼ {tsʼkʼ,tʃʼkʼ}
20 Khoisan20.1.8 Proto-Khoe to Tetits dz kxʼ → {ts~tsʰ,ts,s} z kʼ
20.1.9 Proto-Khoe to Tsʔixats dz kxʼ → {ts~tsʰ,ts,s} z kʼ
20.2.2 Proto-Kx’a to Northwestern !Xunts(ʼ) s → tʃ(ʼ) ʃ
20.2.3 Proto-Kx’a to Southeastern !Xunts(ʼ) s → tʃ(ʼ) ʃ
23 Macro-Chibchan23.1.2 Proto-Lenmichian to Proto-Lencan{s,ts} → tsʼ
27 Mayan27.1 Proto-Mayan to Ch’olanq(ʼ) → k(ʼ)
tʲ(ʼ) → t(ʼ)
27.2 Proto-Mayan to Chujeantʲ(ʼ) → t(ʼ)
27.3 Proto-Mayan to Huastecanq(ʼ) → k(ʼ)
27.5 Proto-Mayan to Kaqchikel-Tz’utujiltʲ(ʼ) → tʃ(ʼ)
27.6 Proto-Mayan to Core K’iche’tʲ(ʼ) → tʃ(ʼ)
27.7 Proto-Mayan to Mameantʲ(ʼ) → t(ʼ)
tʲ(ʼ) → ts(ʼ)
27.8 Proto-Mayan to Q’anjob’alanq(ʼ) → k(ʼ)
27.9 Proto-Mayan to Tzeltalanq(ʼ) → k(ʼ)
27.10 Proto-Mayan to Yucatecanq(ʼ) → k(ʼ)
tʲ(ʼ) → tʃ(ʼ)
29 Na-Dene29.1 Proto-Na-Dene to Proto-Athabaskan-Eyakkʲ kʲʼ ɡʲ xʲ → ts tsʼ dz s
29.1.1 Proto-Athabaskan-Eyak to Proto-Athabaskank kʼ kʷ kʷʼ ɡ ɡʷ → kʲ kʲʼ tʂ tʂʼ ɡʲ ɖʐ
29.1.1.1.9 Proto-Athabaskan to Dogribts tsʰ tsʼ s z → kʷ kʷʰ kʷʼ ʍ w
29.1.1.1.13 Proto-Athabaskan to Hupa{qʷ,xʷ} qʷʼ ɢʷ ɣʷ → x(ʷ) q(ʷ)ʼ ɢ(ʷ) w
29.1.1.1.29 Proto-Athabaskan to Bearlake Slavey-Harets tsʰ tsʼ s z → kʷ kʷʰ kʷʼ ʍ w
29.1.1.1.31 Proto-Athabaskan to Mountain Slavey-Harets tsʰ tsʼ s z → p pʰ pʼ f v
29.1.2 Proto-Athabaskan-Eyak to Eyakkʲ kʲʼ ɡʲ xʲ → ts tsʼ dz {s,ʃ}
qʷ qʷʼ ɢʷ → q qʼ ɢ
29.2 Proto-Na-Dene to Tlingittsʼ → {sʼ,tsʼ} : {ɬ,tɬʼ}
tʃʼ → {sʼ,tʃʼ} : tɬʼ
kʲ kʲʼ → {k,ʃ} kʼ
k(ʷ)ʼ → {x,k}(ʷ)ʼ
qʼ qʷʼ → χ(ʷ)ʼ {χʼ,q(ʷ)ʼ}
33 Penutian33.2.2 Proto-Wintuan to Patwintʃ tʃʰ tʃʼ → t tʰ tʼ
k(ʰ) kʼ q(ʰ) qʼ → tʃ(h) tʃʼ kʰ kʼ
33.2.3 Proto-Wintuan to South Patwintʃ tʃʰ tʃʼ → t tʰ tʼ
k(ʰ) kʼ q(ʰ) qʼ → tʃ(ʰ) tʃʼ k(ʰ) kʼ
33.3.1.1 General Yokuts to Buena Vista Yokutst tʰ tʼ → ts tsʰ tsʼ / #_ “(in some words, conditioning factors unclear)”
33.3.2 Buena Vista Yokuts to Proto-Nim-Yokutsts tsʰ tsʼ → tʃ tʃʰ tʃʼ
33.3.2.1 Proto-Nim-Yokuts to Proto-Tule-Kaweaht tʰ tʼ → tʃ tʃʰ tʃʼ / #_ “(in some words, conditioning factors unclear)”
33.3.2.2.4 Valley Yokuts to Chukchansiʈ ʈʰ ʈʼ → tʃ tʃʰ tʃʼ
tʃ tʃʰ tʃʼ → ts tsʰ tsʼ
33.3.2.2.5 Valley Yokuts to Tachiʈ ʈʰ ʈʼ → ʈʂ ʈʂʰ ʈʂʼ “(ʈʼ remains unchanged in careful speech)”
33.3.2.2.6 Valley Yokuts to Yawelmanitʃ tʃʰ tʃʼ → ts tsʰ tsʼ (except in “lexicalized diminutives”, where these go to ʈʂ ʈʂʰ ʈʂʼ)
33.3.3 Proto-Yokuts to Palewyamit tʰ tʼ → ts tsʰ tsʼ / #_ “(in some words; conditioning factors unclear)”
ts tsʰ tsʼ → tʃ tʃʰ tʃʼ / _i
34 Quechumaran34.1 Proto-Quechumaran to Ayachucoʈʂʼ → tʃʼ
34.2 Proto-Quechumaran to Boliviaʈʂʼ → tʃʼ
ɸ(ʼ) ɸh → p(ʼ) pʰ
34.3 Proto-Quechumaran to Cuzcoʈʂʼ → tʃʼ
ɸ(ʼ) ɸh → p(ʼ) pʰ
35 Salishan35.1.1 Proto-Central Salish to Comoxts(ʼ) → θ(ʼ)
35.1.2 Proto-Central Salish to Chilliwack Halkomelemts(ʼ) tʃ(ʼ) → θ(ʼ) ts(ʼ)
35.1.3 Proto-Central Salish to Cowichan Halkomelemts(ʼ) tʃ(ʼ) → θ(ʼ) ts(ʼ)
35.1.4 Proto-Central Salish to Musqueam Halkomelemts(ʼ) tʃ(ʼ) → θ(ʼ) ts(ʼ)
35.1.5 Proto-Central Salish to Klallamp(ʼ) m → ts(ʼ) ŋ / ! _u
tʃʼ → tsʼ / medially
35.1.8 Proto-Central Salish to Lummi Northern Straitsp(’) m → tʃ(’) ŋ / ! _u
tʃ’ → ts’ / medially
35.1.9 Proto-Central Salish to Saanich Northern Straitsp(’) m → tʃ(’) ŋ / ! _u
ts ts’ → {θ,s} θ’
tʃ’ → θ’ / medially
35.1.10 Proto-Central Salish to Songish Northern Straitsp(’) m → tʃ(’) ŋ / ! _u
tʃ’ → ts’ / medially
35.1.11 Proto-Central Salish to Sooke Northern Straitsp(’) m → tʃ(’) ŋ / ! _u
tʃ’ → ts’ / medially
35.1.12 Proto-Central Salish to Pentlatchts ts’ → s ts’
36 Sino-Tibetan36.2 Sin Sukchu to Guānhuàb d dz ɡ → {p,pʼ} {t,tʼ} {ts,tsʼ} {k,kʼ}
z → {s,tsʼ} (the former “without exception” “in oblique tone words”)
ɖʐ → ʈʂʼ / “in píng-tone syllables”
37 Siouan-Iroquoian37.1.2.1.2 Cayuga to Lower Cayugatʔ tsʔ kʔ kʷʔ → tʼ tsʼ kʼ kʷʼ
39 Tanoan39.1 Proto-Tanoan to Jimeztsʼ → tʼ
39.2 Proto-Tanoan to Kiowats tsʰ tsʼ dz → t tʰ tʼ d
kʷ kʷʰ kʷʼ ɡʷ → k kʰ kʼ ɡ
39.3 Proto-Tanoan to Taosts tsʰ tsʼ dz → tʃ s tʃʼ j

with context involving /ʼ/

5 matches

6 Afro-Asiatic6.1.1 Proto-Omotic to North Omotice → i / #{s,ʃ,tsʼ}_{k(w),ʔ}
e o → i u / #{k(ʼ),x}_{t(ʼ),tsʼ}
e o → i u / #P_{tsʼ,tʃʼ}
6.2.2.1.2 Proto-Boreafrasian to Egypto-Berberl → ∅ / #{d,tʼ}_VC
35 Salishan35.3 Shuswap to Eastern Shuswap Nasal-to-Vowel Shiftsen enˀ → i iʔ / {ts(’),s,j(ˀ)}_ in U[- stressed]