Translations from CALS in Lwaitel

These are sentences from the translation section of the Conlang Atlas of Language Structures (CALS). These translations can also be found here.

Is it a pencil? No, it is a window.
 .1,  
Swan pikúni túnye. Úni, u swan sápwe.
[ˈswɑn pi.ˈkʉ.ɲɨ ˈtu.ɲᵿ̜̆, ˈu.ɲɨ, ʉ ˈswɑn ˈsa.pwʊ̜̆]
swa-enbe-prox pikúniq túnye.pencil. úni,neg, ubut_rather swa-enbe-prox sápwe.glass.
I think, therefore I am.
  , 
Swáku mes pemím, wan swáku.
[ˈswɑ.ku mʊ̜̆s.pə̆m.ˈmim, ˈwɑn ˈswɑ.ku]
swa-kube-1 mes=pemím,part=think, wanso swa-ku.be-1.
I can eat glass. It does not hurt me.
   .  1
Nga sápwe pauku lem múmwe. Suitku wípi úni.
[ˈŋɜ ˈsa.pwʊ̜̆ ˈpao.ku lm̩.ˈmu.mwʊ̜̆, ˈsʊɨt.kʉ ˈwɨ.pi ˈu.ɲɨ]
ngaany sápweglass pau-kucan-1 lem=múmwe.part=eat. suit-kumake.inv-1 wípiinjured úni.neg.
We are humans and we are from Earth.
    Earth
Swáku kípelw se swáku kel'álte.
[ˈswɑ.ku ˈkɨ.pl̩ʷ sə̆ ˈswɑ.ku kl̩.lə̆˞θ]
swa-kube-1 kípelwhuman seand swa-kube-1 kel=álte.from=Earth.
You keep using that word. I do not think it means what you think it means.
   . ,  1     
An súshli luitu tap íhe. Tápku kiustenku, swan maus úni al hi swin maus pwíli hu chí.
[ˈan ˈsuʃ.ʎɨ ˈlʊɨ.tʉ ˈtap ˈi.çɪ̆, ˈtap.ku ˈkᵻʉs.tŋ̩.ku, ˈswɑn ˈmaos ˈu.ɲɨ ˈal çe ˈswɨɲ ˈmaos ˈlu ˈpwɨ.ʎi hʉ.ˈʧɨ]
anprox súshlihere luituname tapuse íhe.pl. tap-kuuse-1 kiusteng-ku,knowledge-1, swa-enbe-prox maussay únineg almed hiwhere swí-enbe.sbjv-prox maussay see pwílibelieve hu=chí.exp=you.
Where is the beach?
 
Swan haupu an pelás?
[ˈswɑn ˈhao.pu ˈan pl̩.ˈlas?]
swa-enbe-prox haupuwhere anprox pelás?beach?
Don't touch me there!
   
Mun piunk musúm pe tas.
[ˈmun ˈpɪʉŋk mu.ˈsum ˈku pə̆t.ˈtas]
munproh piunkput musúmtouch I/me pe=tas.at=so.

TODO figure out/describe the word tas.

Merry Christmas!
  Christmas
Lin niuspe an kelíshmes.
[ˈʎiɲ ˈɲɪʉs.pʊ̜̆ ˈan ˈkɹɪs.mə̆s]
-ensee.sbjv-prox niuspefeel_happy anprox kelíshmes.Christmas.
The fruit is red.

An hung swan ha.
[ˈan ˈhuŋ ˈswɑn ˈha]
anprox hungfruit swa-enbe-prox ha.red.

I don't have a word for "apple" yet, and I'm not sure if apples even grow in Lwait (and if not, where they do grow), so I just used the word for "fruit".

It is John's apple.
  John
Swan hung tal al chan.
[ˈswɑn ˈhuŋ ˈtal ˈal ˈdʒɑn]
swa-enbe-prox hungfruit talpos.alien.med almed chan.John.
I give John the apple.
 John
An hung hyánku al chan.
[ˈan ˈhuŋ ˈçæŋ.ku ˈal ˈdʒɑn]
anprox hungfruit hyam-kugive-1 almed chan.John.