Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel

Sentences from https://web.archive.org/web/20130603121930/http://fiziwig.com/conlang/syntax_tests.html

1. The sun shines.
  
An húswes swan hyem lwait.
[ˈan ˈhu.swʊ̜̆s ˈswɑn çm̩.ˈlʷɑet]
anprox húswessun swa-enbe-prox hyem=lwait.part=to_light_up.

Not sure what aspect is intended here.

 
Swa húswesel.
[ˈswɑ ˈhu.swʊ̜̆s.sl̩]
swabe húswesel.sunny.

"It is sunny"; a more idiomatic way of saying what "the sun shines" often means.

2. The sun is shining.
   
An húswes swan maimu hyem lwait.
[ˈan ˈhu.swʊ̜̆s ˈswɑn ˈmae.mʉ çm̩.ˈlʷɑet]
anprox húswessun swa-enbe-prox maimunow hyem=lwait.part=to_light_up.

Again, not sure what aspect is intended. Here I'm clarifying the tense.

3. The sun shone.
  
An húswes swan sap hyem lwait.
[ˈan ˈhu.swʊ̜̆s ˈswɑn ˈsap çm̩.ˈlʷɑet]
anprox húswessun swa-enbe-prox sapearly hyem=lwait.part=to_light_up.
4. The sun will shine.
  
An húswes swan ípwenk hyem lwait.
[ˈan ˈhu.swʊ̜̆s ˈswɑn ˈi.pwŋ̩k çm̩.ˈlʷɑet]
anprox húswessun swa-enbe-prox ípwenklate hyem=lwait.part=to_light_up.
6. The sun is shining again.
   
An húswes swan hyem lwait sal.
[ˈan ˈhu.swʊ̜̆s ˈswɑn çm̩.ˈlʷɑet ˈsal]
anprox húswessun swa-enbe-prox hyem=lwaitpart=to_light_up sal.another.
7. The sun will shine tomorrow.
   
An húswes swan lánkem hyem lwait.
[ˈan ˈhu.swʊ̜̆s ˈswɑn ˈlaŋ.km̩ çm̩.ˈlʷɑet]
anprox húswessun swa-enbe-prox lánkemtomorrow hyem=lwait.part=to_light_up.
10. The sun is rising now.
  
An húswes swan naum itúp maimu.
[ˈan ˈhu.swʊ̜̆s ˈswɑn ˈnaom i.ˈtup ˈmae.mʉ]
anprox húswessun swa-enbe-prox naumgo itúpup maimu.now.
11. All the people shouted.
   
kel kip maushi hengút.
[ˈsu kl̩.ˈkip ˈmao.ʃɨ hŋ̩.ˈŋut]
all kel=kipfrom=person maus-isay-obv hengút.shout.
12. Some of the people shouted.
    
Lat kel'an kip maushshe hengút.
[ˈlat kl̩.ˈlan ˈkip ˈmao.ʃᵿ̜̆ hŋ̩.ˈŋut]
latmedium-sized kel=anfrom=prox kipperson maus-shesay-indf hengút.shout.
13. Many of the people shouted twice.
    2 
Ihíhe kel kip maushshe he na hengút.
[i.ˈçi.çɪ̆ kl̩.ˈkip ˈmao.ʃᵿ̜̆ hn̩.ˈna hŋ̩.ˈŋut]
ihíhemany kel=kipfrom=person maus-shesay-indf he=nacard=2 hengút.shout.
14. Happy people often shout.
 ,   , 
P'ihíhe pik, an kip lwe niuspe, mausen hengút.
[pi.ˈçi.çɪ̆ ˈpik, ˈan ˈkip lʷɲ̩.ˈɲɪʉs.pʊ̜̆, ˈmao.sn̩ hŋ̩.ˈŋut]
pe=ihíheat=many pik,time, anprox kipperson lwe=niuspe,with=happiness, maus-ensay-prox hengút.shout.
15. The kitten jumped up.
   
An myauwe naun itúpshi súngi itúp.
[ˈan ˈmjæo.wʊ̜̆ ˈnaon i.ˈtup.ʃɨ ˈsu.ŋɨ i.ˈtup]
anprox myau-wecat-dim naum-engo-prox itúpshijump súngitowards itúp.up.
16. The kitten jumped onto the table.
     
An myauwe naun itúpshi shi tem maiku.
[ˈan ˈmjæo.wʊ̜̆ ˈnaon i.ˈtup.ʃɨ ʃi.tm̩.ˈmae.kʉ]
anprox myau-wecat-dim naum-engo-prox itúpshijump shi=tem=maiku.to=on=table.
17. My little kitten walked away.
    
An wa myauwe kausku naun kel kú.
[ˈan ˈwɑ ˈmjæo.wʊ̜̆ ˈkɜos.ku ˈnaon kl̩.ˈku]
anprox wasmall myau-wecat-dim kaus-kupet-1 naum-engo-prox kel=.from=I/me.
18. It's raining.
 
Swa suyátel.
[ˈswɑ su.ˈjæ.tl̩]
swabe suyátel.rainy.

19. The rain came down.

An suyát naun míshelw.
[ˈan su.ˈjæt ˈnaon ˈmi.ʃl̩ʷ]
anprox suyátrain naum-engo-prox míshelw.down.
20. The kitten is playing in the rain.
   
An myauwe swan lem twímek pe suyát.
[ˈan ˈmjæo.wʊ̜̆ ˈswɑn lm̩.ˈtwɨ.mɪ̆k pə̆s.su.ˈjæt]
anprox myau-wecat-dim swa-enbe-prox lem=twímekpart=play pe=suyát.at=rain.
21. The rain has stopped.
 
Las suyátel.
[ˈlas su.ˈjæ.tl̩]
lasstop suyátel.rainy.
22. Soon the rain will stop.
   
Swa las suyátel sányeng.
[ˈswɑ ˈlas su.ˈjæ.tl̩ ˈsa.ɲŋ̩]
swabe lasstop suyátelrainy sányeng.soon.
23. I hope the rain stops soon.
    
Swí las suyátel sányeng yátpweyl.
[ˈswɨ ˈlas su.ˈjæ.tl̩ ˈsa.ɲŋ̩ ˈlu ˈjæt.pwʎ̩]
swíbe.sbjv lasstop suyátelrainy sányengsoon see yátpweyl.hope.
25. Slowly she looked around.
  
Hauschi lan sáki sáwep.
[ˈhaos.ʧɨ ˈlan ˈsa.ki ˈsa.wʊ̜̆p]
hauschislow lam-endo-prox sákieye sáwep.surroundings.
26. Go away!
 
Naum kal.
[ˈnaom ˈkɜl]
naumgo kal.away.
27. Let's go!

Kat naum.
[ˈkɜt ˈnaom]
kat1.incl naum.go.
29. I will be happy to go.
 , 
Úlshi naunku, niuspe.
[ˈuʎ.ʃɨ ˈnaoŋ.ku, ˈlu ˈɲᵻʉs.pʊ̜̆]
úlshiif naum-ku,go-1, see niuspe.feel_happy.
30. He will arrive soon.
   
Swan nem nginátu sányeng.
[ˈswɑn nm̩.ŋi.ˈɲæ.to ˈsa.ɲŋ̩]
swa-enbe-prox nem=nginátupart=arrive sányeng.soon.
31. The baby's ball has rolled away.
     
An miuwe tal al yáme naum mwími kal.
[ˈan ˈmɪʉ.wʊ̜̆ ˈtal ˈal ˈjæ.mə̆ ˈnaom ˈmwɨ.mi ˈkɜl]
anprox miuweball talpos.alien.med almed yámebaby naumgo mwímiroll kal.away.
36. You have come too soon.
  
Naunchi láletes sányeng.
[ˈnaon.ʧɨ ˈla.lə̆t.tə̆s ˈsa.ɲŋ̩]
naum-chigo-2 láletestoo sányeng.soon.
40. My cat is black.
  
An myau kausku swan swátel.
[ˈan ˈmjæo ˈkɜos.ku ˈswɑn ˈswɑ.tl̩]
anprox myaucat kaus-kupet-1 swa-enbe-prox swátel.black.

46. We arrived at the river.

Si nwali naum nginatu.

47. I have been waiting for you.
   
Shi chí swáku lem láspep.
[ʃi.ˈʧi ˈswɑ.ku lm̩.ˈlas.pə̆p]
shi=chíto=you swa-kube-1 lem=láspep.part=wait.
49. A little girl with a kitten sat near me.
       
Lenk kú swáshe kánte waipwe pushílu wa lenk myauwe.
[lŋ̩.ˈku ˈswɑ.ʃɪ̆ ˈkɜn.tə̆ ˈwɑe.pwᵿ̜̆ pu.ˈʃɨ.ʎʉ ˈwɑ lŋ̩k.ˈmjæo.wʊ̜̆]
lenk=beside=I/me swa-shebe-indf kántesitting waipwechild pushílufemale wasmall lenk=myau-we.beside=cat-dim.
54. Did the man leave?
  
Pikúni an pukáli naun kal.
[pi.ˈkʉ.ɲɨ ˈan pu.ˈkɜ.ʎe ˈnaon ˈkɜl]
pikúniq anprox pukálimale naum-engo-prox kal.away.
56. Can you come tomorrow?
   
Pauchi pikúni naum súshli lánkem.
[ˈpao.ʧɨ pi.ˈkʉ.ɲɨ ˈnaom ˈsuʃ.ʎɨ ˈlaŋ.km̩]
pau-chican-2 pikúniq naumgo súshlihere lánkem.tomorrow.
57. Have the neighbors gone away for the winter?
    
Naun pikúni kal lánkepket páskel lúsem.
[ˈnaon pi.ˈkʉ.ɲɨ ˈkɜl ˈlaŋ.kᵻ̆p.kᵻ̆t ˈpas.kl̩ ˈlu.sm̩]
naum-engo-prox pikúniq kalaway lánkep-ketneighbor-1.incl páskelthrough lúsem.winter.

TODO not sure about the preposition there

74. Near the mouth of the river, its course turns sharply towards the east.
,  ,    
An nwáli, pe link hu'al ngílpyen, naunge pestwámp súngi míshelw hu hyángu.
[ˈan ˈnwɑ.ʎe, pʎ̩.ˈʎiŋk ˈhwɑl ˈŋiʎ.pjn̩, ˈnao.ŋʊ̜̆ pə̆s.ˈtwɑmp ˈsu.ŋɨ ˈmi.ʃl̩ʷ hu.ˈçæ.ŋu]
anprox nwáli,river, pe=linkat=close hu=alexp=med ngílpi-en,mouth-prox, naungego.any pestwámpturn súngitowards míshelwdown hu=hyángu.exp=map.
78. The sun looked down through the branches upon the children at play.
  ,   
Húswes málen sáki míshelw páskel inún, an waipwe lem twímek.
[ˈhu.swʊ̜̆s ˈma.ln̩ ˈsa.ki ˈmi.ʃl̩ʷ ˈpas.kl̩ i.ˈɲʉn, ˈan ˈwɑe.pwᵿ̜̆ lm̩.ˈtwɨ.mɪ̆k]
húswessun mal-endo.inv-prox sákilook_at míshelwdown páskelthrough inún,branch, anprox waipwechild lem=twímek.part=play.
82. I am very happy.
 
niuspe niuspe.
[ˈlu ˈɲᵻʉs.pʊ̜̆ ˈɲɪʉs.pʊ̜̆]
☺see niuspefeel_happy niuspe.feel_happy.
87. The fire feels hot.

An naiyu lun nálken.
[ˈan ˈnae.jʉ ˈlun ˈnal.kn̩]
anprox naiyufire -ensee-prox nálken.hot.
94. Their voices sound very happy.
  
Al yaunyenten lin niuspe.
[ˈal ˈjæo.ɲn̩.tə̆n ˈlu ˈʎiɲ ˈɲɪʉs.pʊ̜̆]
almed yaunyent-envoice-prox see -ensee.sbjv-prox niuspe.feel_happy.

(...not sure about this...?)

96. Have the leaves fallen from the tree?
 
Pikúni an ngílpen naum míshelw kel pin.
[pi.ˈkʉ.ɲɨ ˈan ˈŋiʎ.pn̩ ˈnaom ˈmi.ʃl̩ʷ kl̩.ˈpiɲ]
pikúniq anprox ngílpenleaf naumgo míshelwdown kel=pin.from=tree.
99. Are you waiting for me?
  
Pikúni lánchi láspep shi kú.
[pi.ˈkʉ.ɲɨ ˈlan.ʧe ˈlas.pə̆p ʃi.ˈkʉ]
pikúniq lam-chido-2 láspepstill shi=.to=I/me.
103. Listen.

Lam ústelw.
[ˈlam ˈus.tl̩ʷ]
lamdo ústelw.listen_to.
104. Sit here by me.
   
Naum kánte súshli lenk kú.
[ˈnaom ˈkɜn.tə̆ ˈsuʃ.ʎɨ lŋ̩.ˈku]
naumgo kántesitting súshlihere lenk=.beside=I/me.
106. Come with us.
  
Naum lenk kú íhe.
[ˈnaom lŋ̩.ˈku ˈi.çɪ̆]
naumgo lenk=beside=I/me íhe.pl.
107. Bring your friends with you.
  ,
Naum lenk chí, lákwechi.
[ˈnaom lŋ̩k.ˈʧi, ˈla.kwʊ̜̆ʧ.ʧi]
naumgo lenk=chí,beside=you, lákwe-chi.friend-2.
110. Pip and his dog were great friends.
Pip     
An Pip se húpep kausen mihyám swa lákwe.
[ˈan ˈpɪp sə̆ ˈhu.pʊ̜̆p ˈkɜo.sn̩ mi.ˈçæm ˈswɑ ˈla.kwʊ̜̆]
anprox pipPN seand húpepdog kaus-enpet-prox mihyámgive.recip swabe lákwe.friend.

(...not sure about this one...?)

116. Does the sky look blue or gray?
   
Swan launge kílu nge shichíl an helíyel .
[ˈswɑn ˈlao.ŋʊ̜̆ ˈki.ʎʉ ŋʊ̜̆ ʃi.ˈʧiʎ ˈan çʎ̩.ˈʎi.jl̩ ˈlu]
swa-enbe-prox laungewhich kílucyan ngeor shichílgray anprox helíyelsky .see.
117. Come with your father or mother.
    
Naum súshli lenk kálichi nge shíluchi.
[ˈnaom ˈsuʃ.ʎɨ lŋ̩.ˈkɜ.ʎe.ʧi ŋɪ̆ ˈʃi.ʎʉ.ʧɨ]
naumgo súshlihere lenk=káli-chibeside=dad-2 ngeor shílu-chi.mom-2.
118. I am tired, but very happy.
   
nepúyet útwek niuspe niuspe.
[ˈlu nə̆p.ˈpu.jᵿ̜̆t ˈu.twʊ̜̆k ˈɲɪʉs.pʊ̜̆ ˈɲɪʉs.pʊ̜̆]
see nepúyetfeel_sleepy útwekbut niuspefeel_happy niuspe.feel_happy.

(...should I distinguish between tired and sleepy? FIXME...)

138. Are you warm enough now?
  
pikúni máli taustu maimu.
[ˈlu pi.ˈkʉ.ɲɨ ˈma.ʎe ˈtaos.tu ˈmae.mʉ]
see pikúniq málienough taustuwarm maimu.now.
141. All the children came except Mary.
   Mary
Naun an waipwe aunchent Máli.
[ˈnaon ˈan ˈsu ˈwɑe.pwᵿ̜̆ ˈaon.ʧn̩t ˈmeə̆˞.i]
naum-engo-prox anprox all waipwechild aunchentexcept máli.PN.
170. I hurt myself.
  
Chúsku wípi sestá.
[ˈʧʉs.ku ˈwɨ.pi sɪ̆s.ˈta]
chus-kumake-1 wípihit sestá.self.
171. She was talking to herself.
 
Mausen te sestá.
[ˈmao.sn̩ tə̆s.sə̆s.ˈta]
maus-ensay-prox te=sestá.dat=self.
176. Sit here by yourself.
    1
Naum kánte súshli lenk'úni.
[ˈnaom ˈkɜn.tə̆ ˈsuʃ.ʎɨ lŋ̩.ˈku.ɲɨ]
naumgo kántesitting súshlihere lenk=úni.beside=neg.
200. Play and I will sing.
    
Maus chíntu se swáku mes náne.
[ˈmaos ˈʧɨɲ.tʉ sʊ̜̆ ˈswɑ.ku mʊ̜̆s.ˈna.nə̆]
maussay chíntuplay_music seand swa-kube-1 mes=náne.part=sing.
    
Lam twímek se swáku mes náne.
[ˈlam ˈtwɨ.mɪ̆k sə̆ ˈswɑ.ku mʊ̜̆s.ˈna.nə̆]
lamdo twímekpretend seand swa-kube-1 mes=náne.part=sing.

...not sure which meaning of "play" is intended.