Search examples

Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
141. All the children came except Mary.
   Mary
Naun an waipwe aunchent Máli.
[ˈnaon ˈan ˈsu ˈwɑe.pwᵿ̜̆ ˈaon.ʧn̩t ˈmeə̆˞.i]
naum-engo-prox anprox all waipwechild aunchentexcept máli.PN.