Search examples

Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
15. The kitten jumped up.
   
An myauwe naun itúpshi súngi itúp.
[ˈan ˈmjæo.wʊ̜̆ ˈnaon i.ˈtup.ʃɨ ˈsu.ŋɨ i.ˈtup]
anprox myau-wecat-dim naum-engo-prox itúpshijump súngitowards itúp.up.
Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
16. The kitten jumped onto the table.
     
An myauwe naun itúpshi shi tem maiku.
[ˈan ˈmjæo.wʊ̜̆ ˈnaon i.ˈtup.ʃɨ ʃi.tm̩.ˈmae.kʉ]
anprox myau-wecat-dim naum-engo-prox itúpshijump shi=tem=maiku.to=on=table.