Search examples

Examples of lú in Lwaitel : Thought
I know this person.
  
An kip lun mesúwek.
[ˈan ˈkip ˈlun mə̆s.ˈsu.wʊ̜̆k]
anprox kipperson -ensee-prox mesúwek.be_familiar_with.

Not *An kip lun kiusteng, that's for knowing facts. (I think Spanish is similar in making this distinction.)

Translations from the CBB in Lwaitel : Complementiser vs relativiser
I know that Jack made the house.
  Jack  
kiusteng hem an chak chúsen al húnel.
[ˈlu ˈkᵻʉs.tŋ̩ hm̩ ˈan ˈdʒæk ˈʧʉ.sn̩ ˈal ˈhu.nl̩]
see kiustengknow hemthat anprox chakJack chus-enmake-prox almed húnel.house.

Thread, Post

(Normally, though, the complementizer would be omitted in Lwaitel.)

Translations from the CBB in Lwaitel : Complementiser vs relativiser
I know that this is the house that Jack made.
       Jack
kiusteng hem súshli swaim al húnel hes suit chak.
[ˈlu ˈkᵻʉs.tŋ̩ hm̩ ˈsuʃ.ʎɨ ˈswɑem ˈal ˈhu.nl̩ hə̆s ˈsʊɨt ˈdʒæk]
see kiustengknow hemthat súshlihere swa-ibe-obv almed húnelhouse hesrel suitmake.inv chak.Jack.