Search examples

Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
116. Does the sky look blue or gray?
   
Swan launge kílu nge shichíl an helíyel .
[ˈswɑn ˈlao.ŋʊ̜̆ ˈki.ʎʉ ŋʊ̜̆ ʃi.ˈʧiʎ ˈan çʎ̩.ˈʎi.jl̩ ˈlu]
swa-enbe-prox laungewhich kílucyan ngeor shichílgray anprox helíyelsky .see.
Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
117. Come with your father or mother.
    
Naum súshli lenk kálichi nge shíluchi.
[ˈnaom ˈsuʃ.ʎɨ lŋ̩.ˈkɜ.ʎe.ʧi ŋɪ̆ ˈʃi.ʎʉ.ʧɨ]
naumgo súshlihere lenk=káli-chibeside=dad-2 ngeor shílu-chi.mom-2.