Search examples

Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
116. Does the sky look blue or gray?
   
Swan launge kílu nge shichíl an helíyel .
[ˈswɑn ˈlao.ŋʊ̜̆ ˈki.ʎʉ ŋʊ̜̆ ʃi.ˈʧiʎ ˈan çʎ̩.ˈʎi.jl̩ ˈlu]
swa-enbe-prox laungewhich kílucyan ngeor shichílgray anprox helíyelsky .see.
The Invention of Color in Lwaitel
Gray noticed this and made it so that there were objects that were sort of black and sort of white, and lots of shades of that color,
  s   , s      ,     ,
Im súngep hu'al Shichíl luim pútwe, se chúsel swáshe im hes man shelyúp se man swátel, se swáshe lil ihíhe kel kaitu,
[ˈim ˈsu.ŋʊ̜̆p ˈhwɑl ʃe.ˈʧiʎ ˈlʊɨm ˈpu.twʊ̜̆, sə̆ ˈʧʉ.sl̩ ˈswɑ.ʃɪ̆ ˈim hə̆s ˈman ʃʎ̩.ˈʎup sə̆ ˈman ˈswɑ.tl̩, sə̆ ˈswɑ.ʃɪ̆ ˈʎiʎ i.ˈçi.çɪ̆ kl̩.ˈkɜe.tʉ]
imobv súngepthis_fact hu=alexp=med shichílgray -isee-obv pútwe,notice, seand chus-elmake-med swásheexist imobv hesrel mankind_of shelyúpwhite seand mankind_of swátel,black, seand swásheexist liltype ihíhemany kel=kaitu,from=color,
The Invention of Color in Lwaitel
and called them light gray and dark gray.
s    
se hyámel luitu iukeyl shichíl se mepíng shichíl.
[sə̆ ˈçæ.ml̩ ˈlʊɨ.tʉ ˈɪʉ.kʎ̩ ʃi.ˈʧiʎ sə̆ mə̆p.ˈpiŋ ʃi.ˈʧiʎ]
seand hyam-elgive-med luitucall iukeyllight shichílgray seand mepíngdark shichíl.gray.
The Invention of Color in Lwaitel
and photographs used the new white, gray, and black that had been invented.
       
su al nga chilau tápel shelyúp se shichíl se swátel kaitu hes suit.
[su ˈal ˈŋɜ ʧe.ˈʎao ˈta.pl̩ ʃʎ̩.ˈʎup sə̆ ʃi.ˈʧiʎ sə̆ ˈswɑ.tl̩ ˈkɜe.tʉ hʊ̜̆s ˈsʊɨt]
suand almed ngaany chilauphotograph tap-eluse-med shelyúpwhite seand shichílgray seand swátelblack kaitucolor hesrel suit.make.inv.