Search examples

Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
20. The kitten is playing in the rain.
   
An myauwe swan lem twímek pe suyát.
[ˈan ˈmjæo.wʊ̜̆ ˈswɑn lm̩.ˈtwɨ.mɪ̆k pə̆s.su.ˈjæt]
anprox myau-wecat-dim swa-enbe-prox lem=twímekpart=play pe=suyát.at=rain.
Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
78. The sun looked down through the branches upon the children at play.
  ,   
Húswes málen sáki míshelw páskel inún, an waipwe lem twímek.
[ˈhu.swʊ̜̆s ˈma.ln̩ ˈsa.ki ˈmi.ʃl̩ʷ ˈpas.kl̩ i.ˈɲʉn, ˈan ˈwɑe.pwᵿ̜̆ lm̩.ˈtwɨ.mɪ̆k]
húswessun mal-endo.inv-prox sákilook_at míshelwdown páskelthrough inún,branch, anprox waipwechild lem=twímek.part=play.