Search examples

Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
49. A little girl with a kitten sat near me.
       
Lenk kú swáshe kánte waipwe pushílu wa lenk myauwe.
[lŋ̩.ˈku ˈswɑ.ʃɪ̆ ˈkɜn.tə̆ ˈwɑe.pwᵿ̜̆ pu.ˈʃɨ.ʎʉ ˈwɑ lŋ̩k.ˈmjæo.wʊ̜̆]
lenk=beside=I/me swa-shebe-indf kántesitting waipwechild pushílufemale wasmall lenk=myau-we.beside=cat-dim.
Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
78. The sun looked down through the branches upon the children at play.
  ,   
Húswes málen sáki míshelw páskel inún, an waipwe lem twímek.
[ˈhu.swʊ̜̆s ˈma.ln̩ ˈsa.ki ˈmi.ʃl̩ʷ ˈpas.kl̩ i.ˈɲʉn, ˈan ˈwɑe.pwᵿ̜̆ lm̩.ˈtwɨ.mɪ̆k]
húswessun mal-endo.inv-prox sákilook_at míshelwdown páskelthrough inún,branch, anprox waipwechild lem=twímek.part=play.
Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
141. All the children came except Mary.
   Mary
Naun an waipwe aunchent Máli.
[ˈnaon ˈan ˈsu ˈwɑe.pwᵿ̜̆ ˈaon.ʧn̩t ˈmeə̆˞.i]
naum-engo-prox anprox all waipwechild aunchentexcept máli.PN.