Search examples

Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
110. Pip and his dog were great friends.
Pip     
An Pip se húpep kausen mihyám swa lákwe.
[ˈan ˈpɪp sə̆ ˈhu.pʊ̜̆p ˈkɜo.sn̩ mi.ˈçæm ˈswɑ ˈla.kwʊ̜̆]
anprox pipPN seand húpepdog kaus-enpet-prox mihyámgive.recip swabe lákwe.friend.

(...not sure about this one...?)

Tower of Babel story in Lwaitel
2.They said to each other, “Come, let’s make bricks and bake them thoroughly.” They used brick instead of stone, and tar for mortar.
 ,(   ).   1 ,   1  
Mihyán maus, muChúshshe kat an púmpwel se chus naiyu an”. Tápen púmpwel utúni ngish, se kyausweyl utúni shuwín púmpwel.
[mi.ˈçæn ˈmaos, mu ˈʧʉ.ʃᵿ̜̆ ˈkɜt ˈan ˈpum.pwl̩ sə̆ ˈʧʉs ˈnae.jʉ ˈan”, ˈta.pn̩ ˈpum.pwl̩ u.ˈtu.ɲɨ ˈŋiʃ, sə̆ ˈkjæo.swʎ̩ u.ˈtu.ɲɨ ʃʉ.ˈwɨɲ ˈpum.pwl̩]
mihyám-engive.recip-prox maus,say, muquot chus-she“make-indf kat1.incl anprox púmpwelbrick seand chusmake naiyufire an”.prox”. tap-enuse-prox púmpwelbrick utúniinstead_of ngish,rock, seand kyausweyltar utúniinstead_of shuwínglue púmpwel.brick.