Search examples

Lwaitel phrasebook : Greetings and partings
Welcome
 
niuspe súshli.
[ˈʎi ˈɲɪʉs.pʊ̜̆ ˈsuʃ.ʎɨ]
see.sbjv niuspefeel_happy súshli.here.

LEE NEWSE-pa SOOSH-lee.

Literally: "Hope you're happy here"

Lwaitel phrasebook : Greetings and partings
Welcome to ___
  -
niuspe súshli pe _____
[ˈʎi ˈɲɪʉs.pʊ̜̆ ˈsuʃ.ʎɨ pɪ̆ _____]
see.sbjv niuspefeel_happy súshlihere pe=at= __________

If the word in the blank starts with a vowel, the "pe" is pronounced as part of the first syllable; e.g., Welcome to America = Lí niuspe sushli p'America.

Examples of sentence-level things in Lwaitel : Noun clauses
This is where I saw it.
   
Súshli swaim haupi lun.
[ˈsuʃ.ʎɨ ˈswɑem ˈhao.pɨ ˈlun]
súshlihere swa-ibe-obv haupiwhere -en.see-prox.

Haupi lun is a noun meaning "the place where I saw it". (Lun is "I saw it".)

Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
56. Can you come tomorrow?
   
Pauchi pikúni naum súshli lánkem.
[ˈpao.ʧɨ pi.ˈkʉ.ɲɨ ˈnaom ˈsuʃ.ʎɨ ˈlaŋ.km̩]
pau-chican-2 pikúniq naumgo súshlihere lánkem.tomorrow.
Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
104. Sit here by me.
   
Naum kánte súshli lenk kú.
[ˈnaom ˈkɜn.tə̆ ˈsuʃ.ʎɨ lŋ̩.ˈku]
naumgo kántesitting súshlihere lenk=.beside=I/me.
Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
117. Come with your father or mother.
    
Naum súshli lenk kálichi nge shíluchi.
[ˈnaom ˈsuʃ.ʎɨ lŋ̩.ˈkɜ.ʎe.ʧi ŋɪ̆ ˈʃi.ʎʉ.ʧɨ]
naumgo súshlihere lenk=káli-chibeside=dad-2 ngeor shílu-chi.mom-2.
Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
176. Sit here by yourself.
    1
Naum kánte súshli lenk'úni.
[ˈnaom ˈkɜn.tə̆ ˈsuʃ.ʎɨ lŋ̩.ˈku.ɲɨ]
naumgo kántesitting súshlihere lenk=úni.beside=neg.
Translations from CALS in Lwaitel
You keep using that word. I do not think it means what you think it means.
   . ,  1     
An súshli luitu tap íhe. Tápku kiustenku, swan maus úni al hi swin maus pwíli hu chí.
[ˈan ˈsuʃ.ʎɨ ˈlʊɨ.tʉ ˈtap ˈi.çɪ̆, ˈtap.ku ˈkᵻʉs.tŋ̩.ku, ˈswɑn ˈmaos ˈu.ɲɨ ˈal çe ˈswɨɲ ˈmaos ˈlu ˈpwɨ.ʎi hʉ.ˈʧɨ]
anprox súshlihere luituname tapuse íhe.pl. tap-kuuse-1 kiusteng-ku,knowledge-1, swa-enbe-prox maussay únineg almed hiwhere swí-enbe.sbjv-prox maussay see pwílibelieve hu=chí.exp=you.
Translations from the CBB in Lwaitel : Complementiser vs relativiser
I know that this is the house that Jack made.
       Jack
kiusteng hem súshli swaim al húnel hes suit chak.
[ˈlu ˈkᵻʉs.tŋ̩ hm̩ ˈsuʃ.ʎɨ ˈswɑem ˈal ˈhu.nl̩ hə̆s ˈsʊɨt ˈdʒæk]
see kiustengknow hemthat súshlihere swa-ibe-obv almed húnelhouse hesrel suitmake.inv chak.Jack.
You hit me! in Lwaitel
Teacher! He says I hit him but I didn't!
3 ,1  1 2   2 1
Chí kyestánek, an súshli mausen línku wípi útwek lánku úni.
[ˈʧi kjɪ̆s.ˈta.nə̆k, ˈan ˈsuʃ.ʎɨ ˈmao.sn̩ ˈʎiŋ.kʉ ˈwɨ.pi ˈu.twʊ̜̆k ˈlaŋ.ku ˈu.ɲɨ]
chíyou kyestánek,teacher, anprox súshlihere maus-ensay-prox lim-kudo.sbjv-1 wípihit útwekbut lam-kudo-1 úni.neg.
You hit me! in Lwaitel
Teacher! He hit me but he says he didn't!
3 ,2  1   2 1 1
Chí kyestánek, an súshli málku wípi útwek mausen mílku úni.
[ˈʧi kjɪ̆s.ˈta.nə̆k, ˈan ˈsuʃ.ʎɨ ˈmal.ku ˈwɨ.pi ˈu.twʊ̜̆k ˈmao.sn̩ ˈmiʎ.kʉ ˈu.ɲɨ]
chíyou kyestánek,teacher, anprox súshlihere mal-kudo.inv-1 wípihit útwekbut maus-ensay-prox mil-kudo.inv.sbjv-1 úni.neg.
Tower of Babel story in Lwaitel
5 And the Lord said, “Indeed the people are one and they all have one language, and this is what they begin to do;
,(      1 ,  
se mausel, muAn kip swan munínt se swan tap h'í hástu, se na lam súshli.
[sə̆ ˈmao.sl̩, mu ˈan ˈkip ˈswɑn mu.ˈɲɨɲt sə̆ ˈswɑn ˈtap ˈçe ˈhas.to, sʊ̜̆ ˈna ˈlam ˈsuʃ.ʎɨ]
seand maus-el,say-med, muquot anprox kipperson swa-enbe-prox munínttogether seand swa-enbe-prox tapuse he=ícard=1 hástu,language, seand nabecome lamdo súshli.here.