Search examples

Lwaitel phrasebook : Greetings and partings
Welcome to ___
  -
niuspe súshli pe _____
[ˈʎi ˈɲɪʉs.pʊ̜̆ ˈsuʃ.ʎɨ pɪ̆ _____]
see.sbjv niuspefeel_happy súshlihere pe=at= __________

If the word in the blank starts with a vowel, the "pe" is pronounced as part of the first syllable; e.g., Welcome to America = Lí niuspe sushli p'America.

Examples of sentence-level things in Lwaitel : Noun clauses
When I saw it, I talked.
 ,
Pe píki lun, mausku.
[pə̆p.ˈpi.ki ˈlun, ˈmaos.ku]
pe=píkiat=when -en,see-prox, maus-ku.say-1.

"Pe piki" is "at the time when..."

* ,
Píki lun, mausku.
[ˈpi.ki ˈlun, ˈmaos.ku]
píkiwhen -en,see-prox, maus-ku.say-1.

"Piki lun" is a noun phrase, not an adverbial phrase. It could be the subject or object of a sentence, but to get the meaning desired for this sentence, it needs to be the object of a preposition.

* ,
Hi lun, mausku.
[çi ˈlun, ˈmaos.ku]
hiwhere -en,see-prox, maus-ku.say-1.

This might make sense, but since it's talking specifically about time, pe piki would probably be used instead.

Examples for location in Lwaitel : Location
The cat is inside the box.
 
An myau swan pe piuleng.
[ˈan ˈmjæo ˈswɑn pə̆p.ˈpɪʉ.lŋ̩]
anprox myaucat swa-enbe-prox pe=piuleng.at=box.

When used with an object (rather than a location), pe means "in".

  
An myau swan pe chius piuleng.
[ˈan ˈmjæo ˈswɑn pə̆ʧ.ˈʧɪʉs ˈpɪʉ.lŋ̩]
anprox myaucat swa-enbe-prox pe=chiusat=inside piuleng.box.

If you want to clarify or focus that the cat is inside the box, and not any other relation to it, you can add the word "tius".

Examples for location in Lwaitel : Location
The cat is far to the left of the box.
  
An myau swan pe sápchem al piuleng.
[ˈan ˈmjæo ˈswɑn pə̆s.ˈsap.ʧm̩ ˈal ˈpɪʉ.lŋ̩]
anprox myaucat swa-enbe-prox pe=sápchemat=left almed piuleng.box.

With the preposition pe "in, at", a direction specifies that the item is in that direction, but not necessarily close by.

   
An myau swan sápchem kel'al piuleng.
[ˈan ˈmjæo ˈswɑn ˈsap.ʧm̩ kl̩.ˈlal ˈpɪʉ.lŋ̩]
anprox myaucat swa-enbe-prox sápchemleft kel=alfrom=med piuleng.box.

This is similar; it uses sapchem as an adjective with its comparative form. Unlike the pe form, this only talks about one axis; that is, for example, the cat may also be far above the box or far in front of it.

   
An myau swan pe kal sápchem al piuleng.
[ˈan ˈmjæo ˈswɑn pə̆k.ˈkɜl ˈsap.ʧm̩ ˈal ˈpɪʉ.lŋ̩]
anprox myaucat swa-enbe-prox pe=kalat=away sápchemleft almed piuleng.box.

...this also specifies that it's far away. (TODO is this right?)

Examples for location in Lwaitel : Location
The cat is inside the box, on the left side.
   
An myau swan pe chius sápchem al piuleng.
[ˈan ˈmjæo ˈswɑn pə̆ʧ.ˈʧɪʉs ˈsap.ʧm̩ ˈal ˈpɪʉ.lŋ̩]
anprox myaucat swa-enbe-prox pe=chiusat=inside sápchemleft almed piuleng.box.

Multiple direction-type words can be used together.

Examples for location in Lwaitel : Location
The cat is between the dog and the box.
   
An myau swan p'al húpep ngim al piuleng.
[ˈan ˈmjæo ˈswɑn ˈpal ˈhu.pʊ̜̆p ˈŋim ˈal ˈpɪʉ.lŋ̩]
anprox myaucat swa-enbe-prox pe=alat=med húpepdog ngimmiddle almed piuleng.box.

The word for "between" acts sort of like a conjunction, going between the two nouns.

Examples for location in Lwaitel : Location
The cat is between the the two boxes.
  2 
An myau swan pe ngim al he na piuleng.
[ˈan ˈmjæo ˈswɑn pŋ̩.ˈŋim ˈal hn̩.ˈna ˈpɪʉ.lŋ̩]
anprox myaucat swa-enbe-prox pe=ngimat=middle almed he=nacard=2 piuleng.box.
Examples for location in Lwaitel : Location
The cat is on the other side of the box from me.
 
An myau swan p'ípwenk al piuleng.
[ˈan ˈmjæo ˈswɑn ˈpi.pwŋ̩k ˈal ˈpɪʉ.lŋ̩]
anprox myaucat swa-enbe-prox pe=ípwenkat=late almed piuleng.box.

Ípwenk usually refers to time, but it also has a metaphorical extension into space meaning "beyond"/"past".

Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
14. Happy people often shout.
 ,   , 
P'ihíhe pik, an kip lwe niuspe, mausen hengút.
[pi.ˈçi.çɪ̆ ˈpik, ˈan ˈkip lʷɲ̩.ˈɲɪʉs.pʊ̜̆, ˈmao.sn̩ hŋ̩.ˈŋut]
pe=ihíheat=many pik,time, anprox kipperson lwe=niuspe,with=happiness, maus-ensay-prox hengút.shout.
Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
20. The kitten is playing in the rain.
   
An myauwe swan lem twímek pe suyát.
[ˈan ˈmjæo.wʊ̜̆ ˈswɑn lm̩.ˈtwɨ.mɪ̆k pə̆s.su.ˈjæt]
anprox myau-wecat-dim swa-enbe-prox lem=twímekpart=play pe=suyát.at=rain.
Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
74. Near the mouth of the river, its course turns sharply towards the east.
,  ,    
An nwáli, pe link hu'al ngílpyen, naunge pestwámp súngi míshelw hu hyángu.
[ˈan ˈnwɑ.ʎe, pʎ̩.ˈʎiŋk ˈhwɑl ˈŋiʎ.pjn̩, ˈnao.ŋʊ̜̆ pə̆s.ˈtwɑmp ˈsu.ŋɨ ˈmi.ʃl̩ʷ hu.ˈçæ.ŋu]
anprox nwáli,river, pe=linkat=close hu=alexp=med ngílpi-en,mouth-prox, naungego.any pestwámpturn súngitowards míshelwdown hu=hyángu.exp=map.
Translations from CALS in Lwaitel
Don't touch me there!
   
Mun piunk musúm pe tas.
[ˈmun ˈpɪʉŋk mu.ˈsum ˈku pə̆t.ˈtas]
munproh piunkput musúmtouch I/me pe=tas.at=so.

TODO figure out/describe the word tas.

The Invention of Color in Lwaitel
One day, in Súiⱥcúil, Color Brown noticed that it was hard to tell things apart.
,Súiⱥcúil, k      
Shepík, pe swíukweyl, hu'an Kaitu Húkyes paunge mekyelálwep lu kúlwenk pútwe.
[ʃɪ̆p.ˈpik, pə̆s.ˈswɨ.ʉ.kwʎ̩, ˈhwɑn ˈkɜe.tʉ ˈhu.kjᵿ̜̆s ˈpao.ŋʊ̜̆ mə̆k.kjl̩.ˈla.lʷʊ̜̆p lu.ˈku.lʷŋ̩k ˈlu ˈpu.twʊ̜̆]
shepík,once, pe=swíukweyl,at=Súiⱥcúil, hu=anexp=prox kaitucolor húkyesbrown paungecan.any mekyelálwepwith_difficulty lu=kúlwenkpart=distinguish see pútwe.notice.
The Invention of Color in Lwaitel
Ze also made it so that there wouldn't be any light at night, since people were sleeping anyways.
sw   1  ,  
Chúsel sal swáshe úni lwait pe hámpek, petwánchi nga swaim nepú úlshi pikúni.
[ˈʧʉ.sl̩ ˈsal ˈswɑ.ʃɪ̆ ˈu.ɲɨ ˈlʷɑet pə̆.ˈham.pə̆k, pə̆t.ˈtwɑn.ʧe ˈŋɜ ˈswɑem nə̆p.ˈpu ˈuʎ.ʃɨ pi.ˈkʉ.ɲɨ]
chus-elmake-med salanother swásheexist únineg lwaitlight pe=hámpek,at=night, petwánchibecause ngaany swa-ibe-obv nepúasleep úlshiif pikúni.q.
The Invention of Color in Lwaitel
Photography was invented shortly after that,
  ,   ,
Pe man ípwenk kel súngep, al chilaupi suitelshe tweskíl,
[pə̆m.ˈman ˈi.pwŋ̩k kl̩.ˈsu.ŋʊ̜̆p, ˈal ʧe.ˈʎao.pɨ ˈsʊɨ.tʎ̩.ʃɪ̆ twʊ̜̆s.ˈkiʎ]
pe=manat=kind_of ípwenklate kel=súngep,from=this_fact, almed chilau-piphotograph-abstract_concept suit-el-shemake.inv-med-indf tweskíl,invent,
The Invention of Color in Lwaitel
Red, Orange, Yellow, Green, Cyan, Blue, Purple, Pink, and Magenta came, and many others too.
 ,hp      ohuse     
Naumel p'an, al ha se hántlwek se pai se kíltel se ngin se kílu se húsu se híleng se shupál se waunku se sal se sal.
[ˈnao.ml̩ ˈpan, ˈal ˈha sə̆ ˈhant.lʷʊ̜̆k sə̆ ˈpae sə̆ ˈkiʎ.tl̩ sə̆ ˈŋiɲ sə̆ ˈki.ʎʉ sʊ̜̆ ˈhu.su sʊ̜̆ ˈçi.ʎŋ̩ sə̆ ʃʉ.ˈpal sə̆ ˈwɑoŋ.ku sʊ̜̆ ˈsal sə̆ ˈsal]
naum-elgo-med pe=an,at=prox, almed hared seand hántlwekorange seand paiyellow seand kíltellight_green seand ngindark_green seand kílucyan seand húsuPN seand hílengpurple seand shupálpink seand waunkumagenta seand salanother seand sal.another.
The Invention of Color in Lwaitel
Cyan said that ze liked just staying in the background, so that's what ze did: the sky became cyan.
kl  kl    ,  ,  
Al kílu mausel hem wiut swal pe kelím, wan lámel súngep, helíyel naim kílu.
[ˈal ˈki.ʎʉ ˈmao.sl̩ hm̩ ˈlu ˈwᵻʉt ˈswɑl pə̆k.kʎ̩.ˈʎim, ˈwɑn ˈla.ml̩ ˈsu.ŋʊ̜̆p, çʎ̩.ˈʎi.jl̩ ˈnaem ˈki.ʎʉ]
almed kílucyan maus-elsay-med hemthat see wiutlike swa-elbe-med pe=kelím,at=background, wanso lam-eldo-med súngep,this_fact, helíyelsky na-ibecome-obv kílu.cyan.
The Invention of Color in Lwaitel
Yellow, who was particularly greedy, shouted, "In the end, everything shall be my color!"
p , ,p ,( ,   )
Al Pai, hwel súyet, mausel hengút, muPe láspepi , swaim kaitu ánku ”.
[ˈal ˈpae, hwl̩ ˈsu.jᵿ̜̆t, ˈmao.sl̩ hŋ̩.ˈŋut, mu pl̩.ˈlas.pə̆p.pi ˈsu, ˈswɑem ˈkɜe.tʉ ˈaŋ.ku ˈsu”]
almed pai,yellow, hwelnfoc súyet,greedy, maus-elsay-med hengút,shout, muquot pe=láspep-i“at=end-obv ,all, swa-ibe-obv kaitucolor ant-kupos.alien-1 ”.all”.
The Invention of Color in Lwaitel
Some people left the building entirely.
   
Lat naumel pe wil ílu.
[ˈlat ˈnao.ml̩ pə̆.ˈwɨʎ ˈi.ʎʉ]
latmedium-sized naum-elgo-med pe=wilat=outside ílu.building.
The Invention of Color in Lwaitel
Everything shall be orange and yellow... in the end, that is."
  ,, )
swaim hántlwek se paipe láspepi ”.
[ˈsu ˈswɑem ˈhant.lʷʊ̜̆k sə̆ ˈpae… pl̩.ˈlas.pə̆p.pi ˈsu”]
all swa-ibe-obv hántlwekorange seand paiyellow… pe=láspep-iat=end-obv ”.all”.

TODO that is.

The Invention of Color in Lwaitel
At the end of the day, the sky and sun turn orange and yellow, and cast everything in yellow light.
 ,   ,  , 
Pe láspepi lwaipek, al helíyel su al húswes nal hántlwek se pai, se hyámel , lwait pai.
[pl̩.ˈlas.pə̆p.pi ˈlʷɑe.pɪ̆k, ˈal çʎ̩.ˈʎi.jl̩ su ˈal ˈhu.swʊ̜̆s ˈnal ˈhant.lʷʊ̜̆k sə̆ ˈpae, sə̆ ˈçæ.ml̩ ˈsu, ˈlʷɑet ˈpae]
pe=láspep-iat=end-obv lwaipek,day, almed helíyelsky suand almed húswessun na-elbecome-med hántlwekorange seand pai,yellow, seand hyam-elgive-med ,all, lwaitlight pai.yellow.
The Invention of Color in Lwaitel
At the end of the year, the leaves turn yellow and orange.
 ,   
Pe láspepi hwámpek, al ngílpen nal hántlwek se pai.
[pl̩.ˈlas.pə̆p.pi ˈhwɑm.pə̆k, ˈal ˈsu ˈŋɨʎ.pn̩ ˈnal ˈhant.lʷʊ̜̆k sə̆ ˈpae]
pe=láspep-iat=end-obv hwámpek,year, almed all ngílpenleaf na-elbecome-med hántlwekorange seand pai.yellow.
The Invention of Color in Lwaitel
Ze made it so that when the weather conditions are just right, they will all appear in the sky.
k    ,  
Chúsen hem pe píki empík swaim máli, al kaitu lul sáki pe helíyel.
[ˈʧʉ.sn̩ hm̩ pə̆p.ˈpi.ki m̩.ˈpik ˈswɑem ˈma.ʎe, ˈal ˈsu ˈkɜe.tʉ ˈlul ˈsa.ki pɪ̆.çʎ̩.ˈʎi.jl̩]
chus-enmake-prox hemthat pe=píkiat=when empíkweather swa-ibe-obv máli,enough, almed all kaitucolor -elsee-med sákisee pe=helíyel.at=sky.
Donkey Beater Story in Lwaitel
Some time later, the neighbor saw the donkey-beater beating his son in a field.
,    ,     
Ípwenk, hu'al lánkepen an múngi lem wípi, swan lem wípi waipen pe swáshe hípep.
[ˈi.pwŋ̩k, ˈhwɑl ˈlaŋ.kᵻ̆p.pn̩ ˈlu ˈan ˈmu.ŋɨ lm̩.ˈmwɨ.pi, ˈswɑn lm̩.ˈmwɨ.pi ˈwɑe.pn̩ pə̆s.ˈswɑ.ʃɪ̆ ˈçi.pɪ̆p]
ípwenk,late, hu=alexp=med lánkep-enneighbor-prox see anprox múngisometimes lem=wípi,part=hit, swa-enbe-prox lem=wípipart=hit waip-enoffspring-prox pe=swásheat=exist hípep.field.
Donkey Beater Story in Lwaitel
This time, he did not say anything, but seized the donkey beater and began to beat him with a heavy cudgel.
, 1,    
P'an pik, mausel úni, su íken suimpu se mal wípi na.
[ˈpan ˈpik, ˈmao.sl̩ ˈu.ɲɨ, sʉ ˈi.kn̩ ˈsʊɨm.pʉ sʊ̜̆ ˈmal ˈwɨ.pi ˈna]
pe=anat=prox pik,time, maus-elsay-med úni,neg, suand ik-enget.inv-prox suimpugrab seand maldo.inv wípiinjured na.become.

TODO figure out what conjunction should go where "but" is. Also "with a heavy cudgel."

Donkey Beater Story in Lwaitel
When the donkey-beater asked why his neighbor was beating him, his neighbor replied, “I will beat you until you learn not to beat others.”
       ,  (         )
Pe píki mausen lautwe petwántu al lánkepen swan mel wípi, mausel kish muSwáku lem wípi shi píki pauchi kiusteng welpwaik im lam wípi”.
[pə̆p.ˈpi.ki ˈmao.sn̩ ˈlao.twʊ̜̆ pə̆t.ˈtwɑn.to ˈal ˈlaŋ.kᵻ̆p.pn̩ ˈswɑn ml̩ʷ.ˈlʷɨ.pi, ˈmao.sl̩ ˈkiʃ mu ˈswɑ.ku lm̩.ˈmwɨ.pi ʃi.ˈpi.ki ˈpao.ʧɨ ˈkɪʉs.tŋ̩ wl̩.ˈpwɑek ˈim ˈlam ˈwɨ.pi”]
pe=píkiat=when maus-ensay-prox lautweask petwántuwhy almed lánkep-enneighbor-prox swa-enbe-prox mel=wípi,inv.part=hit, maus-elsay-med kishanswer muquot swa-ku“be-1 lem=wípipart=hit shi=píkito=when pau-chican-2 kiustengknowledge welpwaikbad imobv lamdo wípi”.hit”.
The North Wind and the Sun in Lwaitel
when a traveler came along wrapped in a warm cloak.
   
se shi'an naumshe al lipwíye pe nálent nálken.
[sə̆ ˈʃæn ˈnaom.ʃᵿ̜̆ ˈal ʎi.ˈpwɨ.jɪ̆ pn̩.ˈna.ln̩t ˈnal.kn̩]
seand shi=anto=prox naum-shego-indf almed lipwíyetraveler pe=nálentat=cloak nálken.hot.
The North Wind and the Sun in Lwaitel
and at last the North Wind gave up the attempt.
, 
se pe láspepi, láspen kainkwes.
[sə̆ pl̩.ˈlas.pə̆p.pi, ˈlas.pn̩ ˈkɜeŋ.kwᵿ̜̆s]
seand pe=láspep-i,at=end-obv, las-enstop-prox kainkwes.attempt.
Tower of Babel story in Lwaitel
As people moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there.
     ,   שִׁנְעָר   
Píki an nga kip swan naum míshelw hu hyángu, lánshe pútwe ngálset p'al shinál se chúsen swal húnelen.
[ˈpi.ki ˈan ˈŋɜ ˈkip ˈswɑn ˈnaom ˈmi.ʃl̩ʷ hu.ˈçæ.ŋu, ˈlaɲ.ʃɪ̆ ˈpu.twʊ̜̆ ˈŋɜl.sə̆t ˈpal ʃe.ˈɲæl sə̆ ˈʧʉ.sn̩ ˈswɑl ˈhu.nl̩.ln̩]
píkiwhen anprox ngaany kipperson swa-enbe-prox naumgo míshelwdown hu=hyángu,exp=map, lam-en-shedo-prox-indf pútwecome_across ngálsetplain pe=alat=med shinálShinar seand chus-enmake-prox swa-elbe-med húnel-en.house-prox.
Tower of Babel story in Lwaitel
3 And they said, “Come, let us build ourselves a city, and a tower whose top is in the heavens;
,(  ,    
Se mausen, muChúshshe ílu kat an shuish, su an ílu petú hi itúpen swaim pe helíyel.
[sə̆ ˈmao.sn̩, mu ˈʧʉ.ʃᵿ̜̆ ˈi.ʎʉ ˈkɜt ˈan ˈʃᵿɨʃ, su ˈan ˈi.ʎʉ pʊ̜̆t.ˈtu çɨ i.ˈtu.pn̩ ˈswɑem pə̆.çʎ̩.ˈʎi.jl̩]
seand maus-en,say-prox, muquot chus-she“make-indf ílubuild kat1.incl anprox shuish,city, suand anprox ílubuilding petústanding hiwhere itúp-enup-prox swa-ibe-obv pe=helíyel.at=sky.