Search examples

Lwaitel phrasebook : Answers
No
1
úni
[ˈu.ɲɨ]
únineg

Lwaitel phrasebook : Language
I don't speak Lwaitel.
 1  
Lun úni kwálsem an Lwaitel.
[ˈlun ˈu.ɲɨ ˈkwɑl.sm̩ ˈan ˈlʷɑe.tl̩]
-ensee-prox únineg kwálsemunderstand anprox lwaitel.lwaitel.

Original Lwaitel examples
The sky is not purple.
 1 
An helíyel swan úni híleng.
[ˈan çʎ̩.ˈʎi.jl̩ ˈswɑn ˈu.ɲɨ ˈçi.ʎŋ̩]
anprox helíyelsky swa-enbe-prox únineg híleng.purple.

An helíyel swa-n híleng úni ("this sky is purple not") is also allowed; adverbs can go before or after the predicate adjective.

Examples of sentence-level things in Lwaitel : Discourse particles
No, but I don't have a wife.
 1,   1 
Twak úni, útwek swáku lw'úni wálsweyl.
[ˈtwɑk ˈu.ɲɨ, ˈu.twʊ̜̆k ˈswɑ.ku ˈlʷu.ɲɨ ˈwɑl.swʎ̩]
twakdm úni,neg, útwekbut swa-kube-1 lwe=úniwith=neg wálsweyl.spouse.

Answering "no" to that question might imply that one is still beating one's wife. To signal that that implication is wrong, úni is preceded by twak (indicating that something the sentence might imply is wrong); details are given at the end, after the conjunction útwek "but".

Noun phrase examples in Lwaitel : Definiteness
I didn't get any food.
 1 
Kíku úni múmwe.
[ˈki.kʉ ˈu.ɲɨ ˈmu.mwʊ̜̆]
-kuget-1 únineg múmwe.food.

Úni mumwe is the noun phrase here; if úni was modifying the verb, it would be kíku úni nga mumwe.

Noun phrase examples in Lwaitel : Definiteness
No one got this food.
1  
Úni íken an múmwe.
[ˈu.ɲɨ ˈi.kn̩ ˈan ˈmu.mwʊ̜̆]
únineg ik-enget.inv-prox anprox múmwe.food.
Noun phrase examples in Lwaitel : Definiteness
No one got any food.
1  
Úni íki nga múmwe.
[ˈu.ɲɨ ˈi.ki ˈŋɜ ˈmu.mwʊ̜̆]
únineg ik-iget.inv-obv ngaany múmwe.food.

*Úni iki úni mumwe would be double negation, so nga is required here.

Sentences to Test Conlang Syntax in Lwaitel
176. Sit here by yourself.
    1
Naum kánte súshli lenk'úni.
[ˈnaom ˈkɜn.tə̆ ˈsuʃ.ʎɨ lŋ̩.ˈku.ɲɨ]
naumgo kántesitting súshlihere lenk=úni.beside=neg.
Translations from CALS in Lwaitel
Is it a pencil? No, it is a window.
 .1,  
Swan pikúni túnye. Úni, u swan sápwe.
[ˈswɑn pi.ˈkʉ.ɲɨ ˈtu.ɲᵿ̜̆, ˈu.ɲɨ, ʉ ˈswɑn ˈsa.pwʊ̜̆]
swa-enbe-prox pikúniq túnye.pencil. úni,neg, ubut_rather swa-enbe-prox sápwe.glass.
Translations from CALS in Lwaitel
I can eat glass. It does not hurt me.
   .  1
Nga sápwe pauku lem múmwe. Suitku wípi úni.
[ˈŋɜ ˈsa.pwʊ̜̆ ˈpao.ku lm̩.ˈmu.mwʊ̜̆, ˈsʊɨt.kʉ ˈwɨ.pi ˈu.ɲɨ]
ngaany sápweglass pau-kucan-1 lem=múmwe.part=eat. suit-kumake.inv-1 wípiinjured úni.neg.
Translations from CALS in Lwaitel
You keep using that word. I do not think it means what you think it means.
   . ,  1     
An súshli luitu tap íhe. Tápku kiustenku, swan maus úni al hi swin maus pwíli hu chí.
[ˈan ˈsuʃ.ʎɨ ˈlʊɨ.tʉ ˈtap ˈi.çɪ̆, ˈtap.ku ˈkᵻʉs.tŋ̩.ku, ˈswɑn ˈmaos ˈu.ɲɨ ˈal çe ˈswɨɲ ˈmaos ˈlu ˈpwɨ.ʎi hʉ.ˈʧɨ]
anprox súshlihere luituname tapuse íhe.pl. tap-kuuse-1 kiusteng-ku,knowledge-1, swa-enbe-prox maussay únineg almed hiwhere swí-enbe.sbjv-prox maussay see pwílibelieve hu=chí.exp=you.
Translations from the CBB in Lwaitel : I don't understand...
I don't understand what you're saying. Speak Lwaitel!
  ,  1. 
An hes maus chí, lun kwálsem úni. Tap Lwaitel.
[ˈan hə̆s ˈmaos ˈʧɨ, ˈlun ˈkwɑl.sm̩ ˈu.ɲɨ, ˈtap ˈlʷɑe.tl̩]
anprox hesrel maussay chí,you, -ensee-prox kwálsemunderstand úni.neg. tapuse lwaitel.lwaitel.

Thread, Post

Translations from the CBB in Lwaitel : but
He didn't walk, but he didn't want to.
  1,  1  
Naun lúlek úni, útwek luim úni yátleng hu'an.
[ˈnaon ˈlu.lʊ̜̆k ˈu.ɲɨ, ˈu.twʊ̜̆k ˈlʊɨm ˈu.ɲɨ ˈjæt.lŋ̩ ˈhwɑn]
naum-engo-prox lúlekwalk úni,neg, útwekbut -isee-obv únineg yátlengwant hu=an.exp=prox.

Thread, Post

Translations from the CBB in Lwaitel : but
He didn't walk, but he ran.
  1,  
Naun lúlek úni, u naun táles.
[ˈnaon ˈlu.lʊ̜̆k ˈu.ɲɨ, ʉ ˈnaon ˈta.lə̆s]
naum-engo-prox lúlekwalk úni,neg, ubut_rather naum-engo-prox táles.run.
The Invention of Color in Lwaitel
There were outlines and shapes, but there was just one color, which they called White.
   ,   1 1,    
Swáshe meníl swet nga se sail, útwek swáshe al kaitu h'í su úni, se nga swal mi luitu shelyúp.
[ˈswɑ.ʃɪ̆ mɲ̩.ˈɲiʎ swᵿ̜̆t.ˈŋɜ sə̆ ˈsaeʎ, ˈu.twʊ̜̆k ˈswɑ.ʃɪ̆ ˈal ˈkɜe.tʉ ˈçɨ su ˈu.ɲɨ, sɪ̆ ˈŋɜ ˈswɑl mi.ˈʎʊɨ.tʉ ʃʎ̩.ˈʎup]
swásheexist menílline swet=ngaaround=any seand sail,shape, útwekbut swásheexist almed kaitucolor he=ícard=1 suand úni,neg, seand ngaany swa-elbe-med mi=luituinv.part=call shelyúp.white.
The Invention of Color in Lwaitel
who made some things not reflect light,
sw    1 ,
se chúsel swáshe im mel'enáne úni lwait,
[sə̆ ˈʧʉ.sl̩ ˈswɑ.ʃɪ̆ ˈim ml̩.ln̩.ˈna.nə̆ ˈu.ɲɨ ˈlʷɑet]
seand chus-elmake-med swa-shebe-indf imobv mel=enáneinv.part=reflect únineg lwait,light,
The Invention of Color in Lwaitel
Ze also made it so that there wouldn't be any light at night, since people were sleeping anyways.
sw   1  ,  
Chúsel sal swáshe úni lwait pe hámpek, petwánchi nga swaim nepú úlshi pikúni.
[ˈʧʉ.sl̩ ˈsal ˈswɑ.ʃɪ̆ ˈu.ɲɨ ˈlʷɑet pə̆.ˈham.pə̆k, pə̆t.ˈtwɑn.ʧe ˈŋɜ ˈswɑem nə̆p.ˈpu ˈuʎ.ʃɨ pi.ˈkʉ.ɲɨ]
chus-elmake-med salanother swásheexist únineg lwaitlight pe=hámpek,at=night, petwánchibecause ngaany swa-ibe-obv nepúasleep úlshiif pikúni.q.
You hit me! in Lwaitel
No I didn't!
2 1
😠Lánku úni.
[ˈlaŋ.ku ˈu.ɲɨ]
😠lam-ku😠do-1 úni.neg.
You hit me! in Lwaitel
Did not!
1
Úni.
[ˈu.ɲɨ]
úni.neg.
You hit me! in Lwaitel
Teacher! He says I hit him but I didn't!
3 ,1  1 2   2 1
Chí kyestánek, an súshli mausen línku wípi útwek lánku úni.
[ˈʧi kjɪ̆s.ˈta.nə̆k, ˈan ˈsuʃ.ʎɨ ˈmao.sn̩ ˈʎiŋ.kʉ ˈwɨ.pi ˈu.twʊ̜̆k ˈlaŋ.ku ˈu.ɲɨ]
chíyou kyestánek,teacher, anprox súshlihere maus-ensay-prox lim-kudo.sbjv-1 wípihit útwekbut lam-kudo-1 úni.neg.
You hit me! in Lwaitel
Teacher! He hit me but he says he didn't!
3 ,2  1   2 1 1
Chí kyestánek, an súshli málku wípi útwek mausen mílku úni.
[ˈʧi kjɪ̆s.ˈta.nə̆k, ˈan ˈsuʃ.ʎɨ ˈmal.ku ˈwɨ.pi ˈu.twʊ̜̆k ˈmao.sn̩ ˈmiʎ.kʉ ˈu.ɲɨ]
chíyou kyestánek,teacher, anprox súshlihere mal-kudo.inv-1 wípihit útwekbut maus-ensay-prox mil-kudo.inv.sbjv-1 úni.neg.
Yellow (poem in Lwaitel)
The sun is not white.
 1 
An húswes swan úni shelyúp.
[ˈan ˈhu.swʊ̜̆s ˈswɑn ˈu.ɲɨ ʃʎ̩.ˈʎup]
anprox húswessun swa-enbe-prox únineg shelyúp.white.
Donkey Beater Story in Lwaitel
The donkey-beater said, “Beating is all the donkey knows, I must beat him until he learns how to behave.”
,(   1    .        )
Mausen, muAl lam wípi su úni lul mesúwek hu'an. Pauku pwaint lem wípi shi píki paun kiusteng lenaunkenk”.
[ˈmao.sn̩, mu ˈal ˈlam ˈwɨ.pi sʉ ˈu.ɲɨ ˈlul mə̆s.ˈsu.wʊ̜̆k ˈhwɑn, ˈpao.ku ˈpwɑeɲt lm̩.ˈmwɨ.pi ʃi.ˈpi.ki ˈpaon ˈkᵻʉs.tŋ̩ ln̩.ˈnaoŋ.kʊ̜̆ŋk”]
maus-en,say-prox, muquot almed lamdo wípihit suand únineg -elsee-med mesúwekbe_familiar_with hu=an.exp=prox. pau-kucan-1 pwaintmust lem=wípipart=hit shi=píkito=when pau-encan-prox kiustengknowledge lenaunkenk”.well-behaved”.
Donkey Beater Story in Lwaitel
The donkey-beater then went into his home and discovered his dinner wasn’t ready, so he beat his wife.
   ,   1 ,   
Pyet naun shi húnelen, se im nginál swaim úni nginátu, wan wálswelyen lan wípi.
[pjɪ̆t ˈnaon ʃɨ.ˈçʉ.nl̩.ln̩, sə̆ ˈlu ˈim ŋi.ˈɲæl ˈswɑem ˈu.ɲɨ ŋi.ˈɲæ.to, ˈwɑn ˈwɑl.swʎ̩.ʎn̩ ˈlan ˈwɨ.pi]
pyetthen naum-engo-prox shi=húnel-en,to=house-prox, seand see imobv nginálevening swa-ibe-obv únineg nginátu,finished, wanso wálsweyl-enspouse-prox lam-endo-prox wípi.hit.
Donkey Beater Story in Lwaitel
This time, he did not say anything, but seized the donkey beater and began to beat him with a heavy cudgel.
, 1,    
P'an pik, mausel úni, su íken suimpu se mal wípi na.
[ˈpan ˈpik, ˈmao.sl̩ ˈu.ɲɨ, sʉ ˈi.kn̩ ˈsʊɨm.pʉ sʊ̜̆ ˈmal ˈwɨ.pi ˈna]
pe=anat=prox pik,time, maus-elsay-med úni,neg, suand ik-enget.inv-prox suimpugrab seand maldo.inv wípiinjured na.become.

TODO figure out what conjunction should go where "but" is. Also "with a heavy cudgel."

Tower of Babel story in Lwaitel
now nothing that they propose to do will be withheld from them.
1   
Úni mel kainkwes úmpwen.
[ˈu.ɲɨ ml̩.ˈkɜeŋ.kwᵿ̜̆s ˈum.pwn̩]
únineg mel=kainkwesinv.part=try úmpu-en.can't-prox.

Note: This page may not be permanent, depending on how I change the language later.