Searchable Index Diachronica: Full sounds table

Search for a sound

Click a sound below to see all sound changes to and from that sound. (Other mentions of a sound are not included.)

m ʼm ɱ n n̩ː n̲ː ʼn ɳ ɳː ɲ̊ ɲ ɲː ʼɲ ŋ̊ ŋ ŋː ŋ̩ ŋʷ ɴ
p pˤː ʼp pʲː pʷʲ t̪ʰ t̪ː t t͜s ʼt tʷː tʷʲ ʈ ʈʰ ʈː c cʰː cʷː k ḱː k͜p ʼk ᵑk kʲː kʰʷ kʷʰ kʷː kʲʷː q qˤː q͡χ qʲː qˤʲ qˤʲː qʷː qˤʷ qˤʷː qʲʷ qʲʷː qʷʲ qˤʲʷ qˤʲʷː qˤʷʲ ʔ ʔː ʔˤ ʔ̊ ʔʷ
pˤʼ pʲʼ pʷʼ pʷʲʼ tʲʼ tʷʼ tʷʲʼ ʈʼ kːʼ ɡʼ kʲʼ kʷʼ kʷʲʼ qʼː qːʼ qˤʼ qʲʼ qʲːʼ qˤʲʼ qʷʼ qʼʷ qˤʷʼ qʲʷʼ qʷʲʼ qˤʷʲʼ
b ᵐb bʷʲ d dʱː d͜z ʼd ⁿd ɖ ɖʱ ɖː ɟ ɟʱ ɟː ʼɟ ɡ ɡʰ ɡʱ ɡː ɡ́ ɡ́ʰ ɡ́ʱ ɡ̌ ɡ̚ ᵑɡ ɡʲ ɡʷ ɡʷʰ ɡʷʱ ɡʲʷ ɢ ɢ͜ ɢ͡ ɢʲ ɢʷ ɢʷʰ ɢʲʷ
ɓ ɗ ʄ ɠ̥ ɠʷ
ɸ ɸʰ f θ θː θˑ θˤ s sːː sʲː sʷː sʲʷ sʲʷː sʷʲ ʃ ʃʰ ʃː ʃˤ ʃ̺ ʃʲ ʃʷ ʃʷʰ ʃʷː ʂ ʂʰ ʂː ʂʷ ɕ ɕʰ ɕː ɕ͡ ɕ͡ʰ ɕʷ ɕʷː ç x xʲː xʲʷ xʷʲ χ χˤ χʲ χˤʲ χʷ χˤʷ χʲʷ χʷʲ ħ ħʷ h h̃ʷ
ɸʼ θʼ sːʼ sʲʼ sʷʼ sʼʷ sʷʲʼ ʃʼ ʃʼʼ ʃːʼ ʃʲʼ ʃʷʼ ʂʼ ɕʼ ɕʷʼ çʼ xʷʼ χʼ χʷʼ
β βʷ v ð ðː ðˤ ðʲ z zʲʷ zʷʲ ʒ ʒʱ ʒː ʒʲ ʒʷ ʐ ʐʱ ʑ ʑʱ ʑʷ ʝ ʝː ʝ͡ ɣ ɣː ɣʲ ɣʷ ɣʲʷ ɣʷʲ ʁ ʁː ʁˤ ʁʲ ʁˤʲ ʁʷ ʁˤʷ ʁʲʷ ʁʷʲ ʁˤʲʷ ʁˤʷʲ ʕ ʕ̞ ʕʷ ɦ
ʋ ʋ̃ ɹ ɻ j ɥ ɥ̃ ɰ ɰ̃ ʍ w
ɾ̥ ɾ ɽ
ʙ r̝̊ r r̩ː rːʲ ʀ
ɬ ɬʰ ɬʼ ɬː ɬːʼ ɬˤ ɮ ɬʲ ɬʲʼ ɬʲʼː ɮʲ ɬʷ ɬʷʼ ɬʷː ɮʷ ɬʲʷ ɬʲʷː ɬʷʲ ɬʷʲʼ ɬʷʲː ɮʲʷ ɮʷʲ
l l̩ː ɫ lːʲ ɭ ɭʱ ɭː ʎ ʟ
ʘ ǀ ǀʰ ǀˀ ǀ̃ ⁿǀʰ ǁ ǁˀ ǃ ǃˀ ǃ̃ ǃ̬ ǂ ǂˀ ǂ̃
i y ɨ ɨː ɨ̃ ɨ̃ː ɨ̆ ɨ̯ ɨ̰ ʉ ʉː ɯ ɯː u ũː
ɪ ɪː ɪ̃ ɪ̞ ʏ ʊ ʊ́ ʊ̄ ʊ̈ ʊ̯
e eːʲ ẽː ø øː ɘ ɵ ɵː ɤ ɤː o oːʷ õː
ə əː ə́ ə̃ ə̃ː ə̄ ə̆ ə̯ ə̰
ɛ ɛː ɛ̃ ɛ̃ː œ œː œ̃ ɜ ɜː ʌ ʌ̃ ʌ̃ː ɔ ɔː ɔ̃ ɔ̃ː ɔ̯ ɔ̰
æ æː æ̃ æ̆ ɐ
a ãː ɑ ɑː ɑ́ ɑ̃ ɑ̃ː ɑ̄ ɒ ɒː

ʰ ʱ ʲ ʷ ʼ ˀ ː ˑ ˤ ◌̀ ◌́ ◌̂ ◌̃ ◌̄ ◌̆ ◌̈ ◌̊ ◌̌ ◌̚ ◌̝ ◌̞ ◌̥ ◌̩ ◌̪ ◌̬ ◌̯ ◌̰ ◌̲ ◌̺ ◌̻ ◌̼ ◌͜ ◌͜p ◌͜s ◌͜z ◌͡ ◌͡ʰ ◌͡χ

#_ _# # $ % & + 1 2 3 4 5 : @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ł ȵ ɚ ɿ ʅ Ω ъ ь