Searchable Index Diachronica: Full sounds table

Search for a sound

Click a sound below to see all sound changes to and from that sound. (Other mentions of a sound are not included.)

m ʼm ɱ ŋmʷ n n[+fortis] n[-fortis] n̩ː n̲ː ʼn ɳ ɳː ɲ̊ ɲ ɲː ʼɲ ŋ̊ ŋ ŋː ŋ̩ ŋʷ ɴ
p pˤː ʼp pʲː pʷʲ kp kpʷ kpʼ k͜p ɡb t̪ʰ t̪ː t t₁ ʼt tʷː tʷʲ ʈ ʈʰ ʈː c cʰː cʷː k ḱː ʼk ᵑk kʲː kʰʷ kʷʰ kʷː kʲʷː q qˤː qʲː qˤʲ qˤʲː qʷː qˤʷ qˤʷː qʲʷ qʲʷː qʷʲ qˤʲʷ qˤʲʷː qˤʷʲ ʔ ʔː ʔˤ ʔ̊ ʔʷ
pˤʼ pʲʼ pʷʼ pʷʲʼ tʲʼ tʷʼ tʷʲʼ ʈʼ kːʼ ɡʼ kʲʼ kʷʼ kʷʲʼ qʼː qːʼ qˤʼ qʲʼ qʲːʼ qˤʲʼ qʷʼ qʼʷ qˤʷʼ qʲʷʼ qʷʲʼ qˤʷʲʼ
b ᵐb bʷʲ d dʱː d₁ d₂ d₃ ʼd ⁿd ɖ ɖʱ ɖː ɟ ɟʱ ɟː ɟ͜ ʼɟ ɡ ɡ[+pínɡ tone] ɡʰ ɡʱ ɡː ɡ́ ɡ́ʰ ɡ́ʱ ɡ̌ ɡ̚ ᵑɡ ɡʲ ɡʷ ɡʷʰ ɡʷʱ ɡʲʷ ɢ ɢʲ ɢʷ ɢʷʰ ɢʲʷ
ɓ ɗ ʄ ɠ̥ ɠʷ
ɸ ɸʰ f θ θː θˑ θˤ s sːː s₁ s₂ s₃ sʲː sʷː sʲʷ sʲʷː sʷʲ ʃ ʃʰ ʃː ʃˤ ʃ̺ ʃʲ ʃʷ ʃʷʰ ʃʷː ʂ ʂʰ ʂː ʂʷ ɕ ɕʰ ɕː ɕ͜ ɕ͜ʰ ɕʷ ɕʷː ç x x₁ x₂ x₃ xʲː xʲʷ xʷʲ χ χˤ χʲ χˤʲ χʷ χˤʷ χʲʷ χʷʲ ħ ħʷ h h₁ h₂ h₃ h̃ʷ
ɸʼ θʼ sːʼ sʲʼ sʷʼ sʼʷ sʷʲʼ ʃʼ ʃʼʼ ʃːʼ ʃʲʼ ʃʷʼ ʂʼ ɕʼ ɕʷʼ çʼ xʷʼ χʼ χʷʼ
β βʷ v ð ðː ðˤ ðʲ z zʲʷ zʷʲ ʒ ʒʱ ʒː ʒʲ ʒʷ ʐ ʐʱ ʑ ʑʱ ʑʷ ʝ ʝː ɣ ɣː ɣʲ ɣʷ ɣʲʷ ɣʷʲ ʁ ʁː ʁˤ ʁʲ ʁˤʲ ʁʷ ʁˤʷ ʁʲʷ ʁʷʲ ʁˤʲʷ ʁˤʷʲ ʕ ʕ̞ ʕʷ ɦ
pf ts tsʰ tsʼ tsː tsːʼ tsˑ tsˤ tš ts̺ ts̻ tːs t͜s dz dzʱ dzː d͜z ⁿdz tsʲ tsʲʼ tsʲː dzʲ tsʷ tsʷʼ tsʷː tsʼʷ dzʷ tsʲʷ tsʲʷː tsʷʲ tsʷʲʼ dzʲʷ dzʷʲ tʃʰ tʃʼ tʃʼʼ tʃː tʃːʼ dʒʱ dʒː ⁿdʒ tʃʲ tʃʲʼ dʒʲ tʃʷ tʃʷʰ tʃʷʼ tʃʷː dʒʷ ʈʂ ʈʂʰ ʈʂʼ ɖʐ tɕʰ tɕʼ tɕː dʑʱ tɕʷ tɕʷʼ tɕʷː dʑʷ cçʼ ɟ͜ʝ kx kxʼ q͜χ qχʷ
ʋ ʋ̃ ɹ ɻ j ɥ ɥ̃ ɰ ɰ̃ ʍ w
ɾ̥ ɾ ɽ
ʙ r̝̊ r r[+fortis] r̩ː rːʲ ʀ
ɬ ɬʰ ɬʼ ɬː ɬːʼ ɬˤ ɮ ɬʲ ɬʲʼ ɬʲʼː ɮʲ ɬʷ ɬʷʼ ɬʷː ɮʷ ɬʲʷ ɬʲʷː ɬʷʲ ɬʷʲʼ ɬʷʲː ɮʲʷ ɮʷʲ
tɬʰ tɬʼ tɬː tɬːʼ tɬʲ tɬʲʼ dɮʲ tɬʷ tɬʷʼ tɬʷː dɮʷ tɬʲʷ tɬʷʲ tɬʷʲʼ tɬʷʲː dɮʲʷ dɮʷʲ
l l̩ː ɫ lːʲ ɭ ɭʱ ɭː ʎ ʟ
ʘ ǀ ǀʰ͜q ǀʰ͜ɢ ǀˀ ǀ̃ ⁿǀʰ ǁ ǁˀ ǃ ǃˀ ǃ̃ ǃ̬ ǂ ǂˀ ǂ̃
i i[-lonɡ] i[-lonɡ][-stress] i[truncated vowel-thinɡ] i₂ y ɨ ɨ[-stress] ɨː ɨ̃ ɨ̃ː ɨ̆ ɨ̯ ɨ̰ ʉ ʉː ɯ ɯː u u[+short] u[-lonɡ] ũː
ɪ ɪː ɪ̃ ɪ̞ ʏ ʊ ʊ́ ʊ̄ ʊ̈ ʊ̯
e eːʲ ẽː ø øː ɘ ɵ ɵː ɤ ɤː o oːʷ õː o₂
ə ə[+weak] ə[-stress] ə³ ə¹ əː ə́ ə̃ ə̃ː ə̄ ə̆ ə̯ ə̰
ɛ ɛ³ ɛ¹ ɛː ɛ̃ ɛ̃ː œ œː œ̃ ɜ ɜː ʌ ʌ̃ ʌ̃ː ɔ ɔː ɔ̃ ɔ̃ː ɔ̯ ɔ̰
æ æ² æ³ æː æ̃ æ̆ æ₂ ɐ
a a[+weak] a[-lonɡ] aː[+hiɡh risinɡ tone] ãː ɑ ɑː ɑ́ ɑ̃ ɑ̃ː ɑ̄ ɒ ɒː

ʰ ʱ ʲ ʷ ʼ ˀ ː ˑ ˤ ◌̀ ◌́ ◌̂ ◌̃ ◌̄ ◌̆ ◌̈ ◌̊ ◌̌ ◌̚ ◌̝ ◌̞ ◌̣ ◌̥ ◌̩ ◌̪ ◌̬ ◌̯ ◌̰ ◌̲ ◌̺ ◌̻ ◌̼ ◌͜◌ ◌͜q ◌͜ɢ ◌͜ʰ 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4

#_ _# # $ % & : @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ł ȵ ɚ ɿ ʅ Ω ъ ь

[+A POA] [+ATR] [-ATR] [+B POA] [+RTR] [-accent] [+affricate] [+alveolar] [+alveolopalatal] [anything] [+aspirated] [-back] [+close-mid] [+closed] [+coronal] [-coronal] [+creaky voice] [-creaky voice] [+dental] [-dental] [+dorsal] [+e,i] [-ejective] [+falling tone] [-falling tone] [+fortis] [-fortis] [+fricative] [-front] [+glide] [-glottal] [-glottalized] [+guttural] [+high pitch] [+high rising tone] [+high tone] [+high] [-high] [+higher] [+intertonic] [+labial] [-labial] [+labiodental] [+labiovelar] [+lateral] [+lenis] [-lenis] [+long] [-long] [lost yer] [+low falling tone] [+low pitch] [-low pitch] [+low tone] [+low] [-low] [+mid] [+nasal] [-nasal] [+open-mid] [+palatal] [-palatal] [-palatalized] [+pharyngeal] [+píng tone] [+rhotic] [+round] [-round] [+same POA] [-same POA] [+short] [+sibilant] [+stress] [-stress] [-tone] [truncated vowel-thing] [+u,a] [+uvular] [+velar] [+voice] [-voice] [+weak]